EKKÜ

EKKÜ
Eesti Kognitiivse Keeleteaduse Ühing

 

ASUTATUD  21. JUUNIL 2007

JUHATUS

Ilona Tragel
Ann Veismann
Liina Lindström
Katre Õim
Jane Klavan

ECLA liikmeskond seisuga 01.09.2011

 

 1. Larissa Degel     TÜ Narva Kolledž
 2. Martin Eessalu TÜ
 3. Külli Habicht      TÜ
 4. Heinike Heinsoo              TÜ
 5. Tuomas Huumo               TÜ
 6. Iraide Ibarretxe Antunano         Zaragoza University
 7. Hanna Jokela    Turu Ülikool
 8. Anni Jürine        TÜ
 9. Andres Karjus   TÜ
 10. Helen Kirsipuu  TÜ
 11. Seppo Kittilä      Helsingi Ülikool
 12. Jane Klavan       TÜ
 13. Liina Lindström TÜ
 14. Jaava Masing    TÜ
 15. Katre Õim           TLÜ
 16. Heili Orav            TÜ
 17. Renate Pajusalu              TÜ
 18. Pille Penjam      TÜ
 19. Piret Piiroja        TÜ
 20. Maarja-Liisa Pilvik           TÜ
 21. Helen Plado       TÜ
 22. Piia Taremaa     TÜ
 23. Reeli Torn-Leesik            TÜ
 24. Ene Vainik          EKI
 25. Annika Valdmets            TÜ
 26. Ann Veismann TÜ
 27. Virve-Anneli Vihman     TÜ

Eesti Kognitiivse Keeleteaduse Ühingu PÕHIKIRI

 

I ÜLDSÄTTED

1.1. Mittetulundusühing Eesti Kognitiivse Keeleteaduse Ühing (edaspidi ühing) on avalikes huvides tegutsev füüsiliste isikute vabatahtlik ühendus.

1.2. Ühingu nimi on Eesti Kognitiivse Keeleteaduse Ühing ja ühingu asukoht on Eesti Vabariik, Tartu.

1.3. Ühing on sõltumatu organisatsioon ja ei ole ühegi teise organisatsiooni sektsioon.

1.4. Ühingu eesmärgid on:

1.4.1. arendada Eestis kognitiivset jm teoreetilist keeleteaduslikku tegevust;

1.4.2. koostöö rahvusvahelise kognitiivse lingvistika ühingu ICLAga (International Cognitive Linguistic Association);

1.4.3. korraldada konverentse, seminare, teemapäevi jm üritusi;

1.4.4. koostada ja viia ellu uurimisprojekte;

1.4.5. ühendada isikuid, kes oma tegevusega tahavad ühingu ülesannete täitmisest osa võtta.

1.5. Ühingu eesmärk ei ole saada ja jaotada tulu. Oma tegevusest saadud tulu kasutab ühing oma põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks.

 

1.6. Oma eesmärkide saavutamiseks viib ühing ellu järgmisi tegevusi: arendab Eestis kognitiivset jm teoreetilist keeleteadust, sh teeb koostööd rahvusvahelise kognitiivse lingvistika ühingu ICLAga; annab välja keeleteaduslikku kirjandust ja  muid materjale, korraldab konverentse, seminare, teemapäevi, õppereise jm üritusi, korraldab koolitusi.

 

II ÜHINGU LIIKMEKS VASTUVÕTMISE NING ÜHINGUST VÄLJAASTUMISE NING VÄLJAARVAMISE KORD JA TINGIMUSED

 

2.1. Ühingu liikmeks võib astuda iga füüsiline isik, kes vastab liikmetele esitatavatele nõuetele, nõustub ühingu eesmärkidega ning on nõus täitma ühingu põhikirja ning üldkoosoleku ja juhatuse otsuseid.

 

2.2. Ühingu liikmeks saada soovija peab esitama kirjaliku avalduse juhatusele, kes hiljemalt kahe kuu jooksul arvates avalduse saamisest teeb liikmeks vastuvõtmise või sellest keeldumise otsuse ning teeb selle teatavaks avalduse esitanud isikule.

 

2.3. Kõik ühingu liikmed võivad ühingust välja astuda kirjaliku avalduse alusel.

 

2.4. Ühingu juhatus võib ühingust välja arvata liikme, kelle tegevust ta hindab vastukäivaks  ühingu eesmärgile või ühingu  põhikirjas esitatut eiravaks.

 

2.5. Ühingu juhatus teatab viivitamatult väljaarvatavale väljaarvamise otsusest ja selle põhjusest. Väljaarvataval on õigus esitada küsimus läbivaatamiseks üldkoosolekule.

 

III LIIKMETE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

 

3.1. Ühingu liikmetel on õigus:

-           võtta osa kõigist ühingu korraldatavatest üritustest arvestades juhatuse poolt seatud piiranguid;

-           võtta osa sõna- ja hääleõigusega üldkoosolekust;

-           saada teavet ühingu tegevuse kohta;

-           astuda ühingust välja;

-           olla valitud ühingu juhtorganitesse;

-           kasutada ettenähtud korras ühingu vara ning saada liikmetele ettenähtud soodustusi.

 

3.2. Ühingu liikmetel on kohustus:

-           tunnustada ühingu eesmärke ning järgida ühingu tegevuses osalemisel põhikirja ning üldkoosoleku ja juhatuse otsuseid.

 

 

IV ÜLDKOOSOLEK

 

4.1. Ühingu kõrgeimaks organiks on ühingu üldkoosolek, kus igal ühingu liikmel on üks hääl.

 

4.2. Üldkoosoleku pädevus:

-           ühingu põhikirja muutmine;

-           ühingu eesmärgi muutmine;

-           juhatuse liikmete määramine ja tagasikutsumine;

-           muude küsimuste otsustamine, mida ei ole seaduse või põhikirjaga antud teiste organite pädevusse.

 

4.3. Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa vähemalt 50% ühingu liikmetest. Kui üldkoosolekul ei ole esindatud vähemalt 50% ühingu liikmetest, kutsub juhatus kokku sama päevakorraga uue üldkoosoleku kõige varem kolme nädala ja kõige hiljem kolme kuu jooksul. Uus üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid sõltumata koosolekul esindatud liikmete arvust.

 

4.4. Ühingu üldkoosolekul võib otsustada ka muid küsimusi, mida ei ole eelnevalt üldkoosoleku päevakorras teatatud, välja arvatud ühingu  põhikirja muutmine ja ühingu tegevuse lõpetamine.

 

4.5. Ühingu üldkoosolek peetakse vähemalt üks kord nelja kalendriaasta jooksul. Üldkoosolek kutsutakse kokku, kui ühingu juhatus leiab selle vajaliku olevat või vähemalt 1/10 ühingu liikmeist palub põhjendatult ühingu juhatusel seda teha.

 

4.6. Juhatus informeerib oma liikmeid hiljemalt kolm nädalat enne üldkoosoleku toimumispäeva üldkoosoleku toimumisajast ja -kohast ning päevakorrast.

 

4.7. Kui ühingu liige soovib mingi küsimuse vaatluse alla võtmist järgmisel üldkoosolekul, peab ta sellest kirjalikult teatama ühingu juhatusele enne üldkoosoleku kokkukutsumise teate saatmist.

 

4.8. Ühingu üldkoosolekust võivad hääleõigusega osa võtta kõik ühingu liikmed. Igal hääleõiguslikul isikul on ainult üks hääl. Ühingu liige võib volitada teist ühingu liiget hääletama tema eest lihtkirjaliku volikirjaga.

 

4.9. Juhtudel, milliste kohta allpool või seaduses pole sätestatud teisiti, loetakse üldkoosoleku otsus vastuvõetuks, kui selle poolt hääletab üle poole üldkoosolekul osalevatest või esindatud ühingu liikmetest.

 

4.10. Kui vähemalt üks kolmandik hääleõiguslikest kohalviibijatest seda nõuab, tuleb hääletamine läbi viia salaja.

 

 

V ÜHINGU JUHATUS

 

5.1. Ühingu igapäevast tegevust juhib ja ühingut esindab juhatus, kuhu kuulub vähemalt kolm kuid mitte rohkem kui kuus liiget.

 

5.2. Juhatuse pädevusse kuulub:

-           ühingu igapäevategevuse korraldamine;

-           ühingu liikmete arvestuse pidamine ja liikmemaksude kogumine;

-           ühingu tegevuskava ja eelarve koostamine;

-           majandusaasta aruande koostamise ja raamatupidamise korraldamine;

-           ühingu vara kasutamine ja käsutamine vastavalt seaduse, käesoleva põhikirja ja üldkoosoleku otsustest tulenevatele nõuetele.

 

5.2. Üldkoosolek valib juhatuse liikmed ühingu liikmete hulgast. Juhatuse liige osutub valituks, kui tema poolt hääletab üle poole üldkoosolekul osalevatest või esindatud ühingu liikmetest. Juhatus valitakse neljaks aastaks.

 

5.3. Juhatus esindab ühingut kõigis õigustoimingutes.

 

5.4. Ühingut võib esindada kõigis õigustoimingutes iga juhatuse liige eraldi.

 

5.5. Juhatuse liikme võib ühingu üldkoosoleku otsusega igal ajal tagasi kutsuda sõltumata põhjusest.

 

5.6. Juhatuse koosoleku kutsub kokku juhatuse esimees, tema asetäitja või vähemalt 1/3 juhatuse liikmeist.

 

5.7. Juhatus on otsustusvõimeline, kui kohal on üle poole juhatuse liikmetest.

 

5.8. Juhatus võib otsuseid vastu võtta koosolekut kokku kutsumata, kui selle poolt hääletavad kirjalikku taasesitamist võimaldaval viisil kõik juhatuse liikmed.

 

5.9. Juhatuse kokkukutsujal on õigus omal äranägemisel paluda koosolekust osa võtma vajalikke asjatundjaid konsultantidena või ekspertidena, kellel on koosolekul sõnaõigus.

 

5.10. Juhatus võtab tööle ja vabastab töölt ühingu palgalised töötajad.

 

VI MAJANDUSTEGEVUS

 

6.1. Ühingu majandusaasta on 1. jaanuarist 31. detsembrini. Majandusliku tegevuse aruanne möödunud aasta kohta tuleb teha liikmetele tutvumiseks kättesaadavaks hiljemalt kolm nädalat enne ühingu korralist koosolekut.

 

 

VII ÜHINEMINE, JAGUNEMINE, LIKVIDEERIMINE

 

7.1. Ühingu ühinemine, jagunemine ja likvideerimine toimub seaduses sätestatud korras.

 

7.2. Ühenduse likvideerijad on juhatuse liikmed või üldkoosoleku poolt määratud isikud.

 

7.3. Ühingu likvideerimisel antakse alles jäänud vara üle kas avalik-õiguslikule juriidilisele isikule või samalaadsete eesmärkidega mittetulundusühingule vastavalt üldkoosoleku otsusele.

 

 

Notice: Undefined variable: sideBefore in /home/mustikas/i/ilona_t/public_html/wp-content/themes/ilona2012/page.php on line 47 Notice: Undefined variable: sideAfter in /home/mustikas/i/ilona_t/public_html/wp-content/themes/ilona2012/page.php on line 49
Notice: get_settings is deprecated since version 2.1! Use get_option() instead. in /home/mustikas/i/ilona_t/public_html/wp-includes/functions.php on line 3382 Notice: get_settings is deprecated since version 2.1! Use get_option() instead. in /home/mustikas/i/ilona_t/public_html/wp-includes/functions.php on line 3382 Notice: get_settings is deprecated since version 2.1! Use get_option() instead. in /home/mustikas/i/ilona_t/public_html/wp-includes/functions.php on line 3382