Eesti keele kitsenduste grammatika süntaksianalüsaatori märgendid

kaili@cs.ut.ee

Sisukord
 1. Öeldis
 1.1 Finiitne öeldis
 1.2 Infiniitne öeldis
 2. Alus
 3. Sihitis
 4. Öeldistäide
 5. Määrus
 5.1. Lauselaiend
 6. Kvantori laiendid
 7. Kaassõna laiendid
 8. Täiend
 9. Muu
 10. Käsitsi märgendamise juhend


Vaata lisaks Eesti keele käsiraamatut 


Süntaktilised märgendid

Eesti keele kitsenduste grammatikas märgendatavad süntaktilised funktsioonid vastavad enam-vähem standardses eesti keele grammatikas [EKG 1993] eristatavatele süntaktilistele funktsioonidele.
 
 

1. Öeldis

Öelise eri osade märgendamiseks kasutatakse järgmisi märgendeid:

@+FMV - finiitne öeldis (finite main verb)

@-FMV - infiniitne öeldis (infinite main verb)

@+FCV - olema liitaegades, modaalverbid jt ahelverbides, finiitne vorm (finite chain verb)

@-FCV - olema liitaegades, modaalverbid jt ahelverbides, infiniitne vorm (infinite chain verb)

@NEG - verbi eitus

Näide: Sellest ei (@NEG) oleks (@+FCV) pidanud(@-FCV) rääkima(@-FMV).

Kui eesti keele grammatika loeb öeldise osadeks ka ühend- ja väljendverbi määr- ja käändsõnalised komponendid (aru saama, üle kuulama), siis ESTKG-s analüüsitakse öeldise koosseisu kuuluvad nimi- ja määrsõnad eraldi. Kuna eeltöötluse ja morfoloogilise analüüsi käigus neid ära ei tunta, ei ole võimalik neid ka süntaktiliselt korrektselt analüüsida. Enamasti määratakse ühendverbi koosseisu kuuluv määrsõna määruseks, väljendverbi koosseisu kuuluv nimisõna saab aga tema grammatilisele vormile vastava analüüsi.

Näide: Ta sai (@+FMV) küsimusest aru (@OBJ).

1.1 Finiitne öeldis

Märgendiga @+FMV märgendatakse kõik finiitsed verbivormid välja arvatud olema liitaegades ja modaalverbid saama, võima, tohtima, pidama, näima, paistma, tunduma ahelverbides, mis märgendatakse @+FCV abil. Kui morfoloogiaanalüsaator annab verbi tõlgenduseks abiverbi (aux) või modaalverbi (mod), siis kasutatakse märgendit @+FCV, morfoloogilise märgendi main korral kasutatakse alati @+FMV, ka siis, kui tegu on ahelverbi pöördelise osaga (paukus köhida jne).

Konstruktsioonis da-infinitiiv + olema märgendatakse olema @+FMV abil, kuigi see konstruktsioon võib esineda ka öeldisena. Nt Ühtegi hinge polnud (@+FMV) näha (@-FMV).

Põhimõtteliselt ei saa osalauses olla kahte koordineerimata finiitset öeldist, s.t kui lauses leidub juba finiitne abiverb, on põhiverb infiniitne. Nt Ta on (@+FCV) tulnud (@-FMV).

Vat-vormi korral on võimalik kasutada nii infiniitseid kui ka finiitseid öeldise märgendeid, finiitseid saab kasutada ainult kaudset kõnet tähistava vat-vormi korral. Nt Ta tulevat (@+FMV) kella kaheks.

1.2 Infiniitne öeldis

Kui öeldiseks on ahelverb, siis märgendatakse ahelverbi infiniitne komponent märgendiga @-FMV. Kui aga see infiniitne verbivorm on kas olema liitaegades või modaalverb, siis kasutatakse märgendit @-FCV. Õpetajad oleksid (@+FCV) pidanud (@-FCV) olema (@-FMV) tähelepanelikumad.

Öeldis võib ka olla ainult infinitiivvormis: Mees jooksma, röövlid järele. Nüüd kõik jooksma. Kiiresti edasi anda! Olla või mitte olla? Mida teha? Maja on kena, kui eemalt vaadata. Kas tulid selleks, et jälle minna. Ma ei teadnud, mida teha.

1.2.1 da-infinitiiv

da-infinitiiv on öeldise osa, kui

 1. moodustab ahelverbi koos verbidega võima, tohtima ja saama;
 2. moodustab ahelverbi koos deskriptiivverbiga: paukus köhida, vehkis käia, nähvas vastata jne.
 3. olema-verbiga seostub ennekõike verbide teadma, nägema, märkama, kuulma, tundma, kartma, arvama, lootma, ootama jne da-infinitiiv (EKG lk 246)
da-infinitiiv on iseseisev öeldis (kasutatakse sama märgendit), kui
 1. esineb tingimuslauses: kui ... da-inf ...
 2. esineb vastandavas kõrvallauses: selle asemel et .... da-inf ...
 3. kasutakse kaudse kõneviisi tähenduses;
 4. käsklauses;
 5. küsilauses: mida teha?
NB! da-infinitiiv võib lauses olla ka subjekti, objekti öeldistäite, määruse ja täiendi funktsioonis, vaata EKG II lk 237-248 või käesolevas dokumendis lk *, *, *, *. *

1.2.2 ma-vorm

ma-vorm on perifrastilise verbi või verbivormi osa järgmistel juhtudel:

 1. kui osalauses leidub ma-infinitiivi nõudev modaalverb suvalises vormis,
 2. osalauses leidub ma-infinitiivi nõudev verb (hakkama, jääma), mis on öeldiseks.
Kui aga vastav verb ei ole öeldis, siis on ma-vorm määruseks: tahtis vastu vaidlema (ADVL) hakata (OBJ). See erineb siiani tavaks olnud lähenemisest. Kuna kitsenduste grammatikas toimub süntaktiline analüüs sõna haaval mitte fraasi kaupa ning üksteisest sõltuvuses olevad sõnad ei ole formalismis kuidagi seostatavad, on kergem märgendada sellised ma-vormid määruseks.

See, millal ma-vorm on öeldise osa ja millal määrus, sõltub verbi tähendusest.

Ma-vorm on öeldise osa, kui ta laiendab:

 1. faasiverbe (hakkama, lööma, süttima, uinuma jne),
 2. protsessi või seisundi kauseerimist väljendavaid verbe (jätma, panema, popsima jne),
 3. verbe minema ja tulema tähenduses ära (läks minema, tuli tulema),
 4. verbi saama tuleviku moodustamisel (see saab olema), NB! saab hakkama on erinev, siin on hakkama määrus.
 5. modaalverbi pidama.
Ma-vorm on kohamäärus, kui ta laiendab:
 1. liikumisverbe (minema, tulema, asuma, tõttama, istuma jne),
 2. verbe tähenduses ‘tahtma väga minna’ (kippuma, tikkuma, kibelema, tükkima),
 3. võimalikkusele ja piisavusele osutavaid verbe (pääsema, jõudma, küündima, mahtuma, jätkuma),
 4. kausatiiv-direktaalseid e siirmist väljendavaid verbe (viima, tooma, saatma, valama, loopima jne),
 5. kausatiivverbe (käsutama, hõikama, ahvatlema, kauplema jne),
 6. sobuvust väljendavaid verbe ja adjektiive (sündima, kõlbama, olema+ sobiv, paras jne).
Vt täpsemalt EKG lk 252-254 ja käesolevas dokumendis 5.4.2.1 ma-vorm *.

Lisaks võib ma-vorm olla sõltuvusmäärus, kui laiendab:

 1. kausatiivverbe (sundima, kohustama, innustama jne),
 2. sobivust, võimelisust, valmistumist ja valmisolekut, nõusolekut, kohustust jms väljendavaid predikaate (olema + suuteline, küps, valmis, valmistuma, nõustuma, vaevuma, kohustuma jne),
 3. verbe harjuma, õppima,
 4. tegevuse või tegija omadusi väljendavaid adjektiive (abitu, ablas, aeglane jne).
Vt EKG lk 254 ja käesolevas dokumendis 5.4.2.1 ma-vorm *.

Sageli aga võib ühte ja sama verbi kasutada erinevates tähendustes: Lapsed kippusid õue mängima vs Hing kippus kinni jääma, Ta pani pesu kuivama vs Sireen pani undama vs Tuul pani veepinna virvendama, Ta läks jalutama vs Maja läks põlema. Käsitsi märgendamisel tuleb lähtuda semantikast.

1.2.3 mas- ja mast-vorm

Teoorias olema-verbi ühendid mingi käändelise verbivormiga moodustavad liitöeldise, kui see ühend on piisavalt regulaarse kasutusega ning kannab seda tüüpi tähendust, mida tavaliselt antakse edasi morfoloogliste tunnustega. Nt Külalised on lahkumas.

Kuna SA ei saa seda kriteeriumit järgida, siis mas-vorm ei ole kunagi öeldise osa.

Kuigi EKG alusel mast-vorm moodustab öeldise ainul koos verbiga lakkama, siis mas-vormiga ühtluse huvides ei analüüsita mast-vormi kunagi öeldiseks

1.2.4 vat-infinitiiv

vat-infinitiiv on infiniitne öeldis v?i ahelverbi infiniitne komponent, kui osalauses leidub vat-infinitiivi n?udev modaalverb (näima, paistma, tunduma).

1.2.5 Partitsiibid

nud- ja tud-partitsiip on öeldiseks, kui nad moodustavad olema-verbiga liitaja.

tud-partitsiip on öeldiseks perifrastilise passiivivormi komponendina (Saab kõvasti tööd tehtud. Aknad said suletud).

Mineviku partitsiibid võivad olla kas omadussõnalised (sel juhul on nad kas atribuudid või öeldistäited) või verbid (öeldise osa või määrus).

Lauses Tööd said tehtud loetakse tehtud seisundimääruseks, aga lauses Aknad sai suletud on suletud öeldis. (EKG lk 265). Siin tuleb jälgida, kas potensiaalne alus ühildub öeldisega või mitte.

[_S_ sg nom] sai [_V_ imps partic] -> seisundimäärus

[_S_ pl nom] said [_V_ imps partic] -> seisundimäärus

[_S_ pl nom] sai [_V_ imps partic] -> öeldis

Laused Krunt sai võetud ... ja Kana sai kitkutud on küll tud-partitsiibi roll semantiliselt erinev, kuid analüsaatoril ei ole võimalik neil vahet teha.

Seisundipassiivi korral (Ta on üllatatud) ei ole grammatiline subjekt enam tegevusobjekt, vaid tegevussubjekt, infiniitne verbivorm aga talitleb predikatiivina (EKG lk 30). Analüüsi lihtsustamiseks loetakse kitsenduste grammatikas sellise tud-kesksõna liigiks adjektiiv, aga märgitakse eraldi ära, et see on siiski partitsiip (_A_ pos partic #tud).

Kui morfoloogilise ühestamise käigus on tud-vorm määratud verbiks ja ta esineb koos olema-verbiga, siis määrab SA tud-vorm öeldise osaks eeldades, et tegemist on umbisikulise tegumoe täis- või enneminevikuga.

Nt Küsimus (@OBJ) oli (@+FCV) mõeldud (@-FMV) naljana (@ADVL).

Lepiti kokku, et lauselühendites stiilis Vastu võetud 10. aprillil 1999. a. märgendatakse  võetud kui @-FMV.
Samas välja arvatud ei ole öeldis.

2. Alus

Kui EKG eristab täis- ja osaalust, siis ESTKG-s ei osutunud selline vahetegemine vajalikuks. Kõiki aluse tüüpe märgendatakse märgendiga @SUBJ.

Näited: Hommik (@SUBJ) oli eriliselt kaunis. Külalisi (@SUBJ) ei tulnudki. Meil on siia jää da (@SUBJ) kohe päris võimatu.

SA on substantiveerunud vormide suhtes võimetu, s.t omadus- ja järgarvsõnadele ei lisata kunagi aluse märgendit, kuigi lauses kasutatakse seda sõna alusena. Nt Haige tunneb ennast täna paremini. Oodatavat ei saabunudki. Need juhud tuleb käsitsi analüüsida sellegipoolest aluseks.

Absoluuttarindit analüüsitakse kui iseseisvat lauset ja selle nominatiivne komponent tuleks analüüsida aluseks. Mees läks metsa, kirves (@SUBJ) käes. Töö (@SUBJ) tehtud, läksime koju.

Üte märgendatakse ka aluseks, sest talle eraldi märgendit ei ole.

2.1 Nimi- ja asesõna alusena

2.1.1 Alus nimetavas käändes

Nimi- või asesõna nimetavas käändes on alus, kui öeldis on isikulises tegumoes ja sõna ühildub öeldisega, lisaks peab sõna olema tegevussubjekt.

Mõned erandjuhud:

2.1.2 Alus osastavas käändes

Eksistentsiaallausetes võib alus olla ka osastavas käändes. Eksistentsiaallause on tavaliselt intransitiivlause, mille teema on kohta, aega või omajat väljendav määrus, reemasse aga kuulub öeldis, mis väidab antud kohas eksisteerimist, ning alus, mille referendi eksisteerimist antud kohas väidetakse (EKG lk 42). Kuid määrus võib ka puududa, sõnajärg võib olla teistsugune ja verb võib olla teatud juhtudel transitiivne.

Sisult eitavas eksistentsiaallauses esineb alati osasubjekt, sisult jaatavas eksistensiaallauses võib esineda kas täis- või osasubjekt.

Osastavas käändes nimisõna pole alus, kui verb on mitmuses.

Osastavat käänet lubavad lausemallid:

 1. eksistentsiaallause: Lok V NnpPurgis on mett/mesi. Tänaval mängib lapsi.
 2. possessiivlause: Nad V NnpTal on sõpru
 3. kvantiteedilause: Np V KvantorHaigusjuhtumeid oli kümme. Pilvikuid oli kõige rohkem.
2.2 Kvantor alusena

Kvantoriks on kas arvsõnad, arvsõnalised asesõnad või määrsõnad palju, vähe, pisut, veidi, küllalt, rohkesti, täis, tulvil. Kui kvantorifraas moodustab aluse, loetakse kvantor aluseks (@SUBJ) ja teda laiendav nimisõnafraasi põhi kvantori laiendiks (@<Q). Nt Juba mitu (@ADVL) päeva (@<Q) ootasid teda kaks (@SUBJ) mordva (@AN>) teadlast (@<Q).

Jaatavas lauses on kvantor alusena alati nimetavas käändes.

2.3 Infinitiiv alusena

da-infinitiiv esineb subjektina peamiselt kogejalauseis.

 1. predikatiiv iseloomustab emotsionaalset või füsioloogilst seisundit

 2. (Nad) FMV ... PRD ... Vda või... PRD FMV ... Vda.
  Nt Mul on seda huvitav jälgida. Huvitav oleks seda jälgida jne.
  Predikatiiv võib olla nii omadus- kui nimisõna. Nt Mul on rõõm seda näha.
   
 3. objekt iseloomustab emotsionaalset või füsioloogilist seisundit verbidega tegema, valmistama, tekitama, sünnitama, pakkuma mallis (Nall) FMV OBJ ... Vda. Nt Talle tegi lõbu teisi narrida.
 4. verbide meeldima, vihastama, kurvastama, huvitama, üllatama korral mallides

 5. Nall meeldib Vda ja Npart FMV Vda.
   
 6. predikatiiv väljendab sobivust (kohane, paras, paslik, sobiv, sobilik, kahjulik, kahjutu, kasulik, kasutu, tulus, tulutu, ohtlik, ohutu, tülikas jne) mallis (Nad) FMV ... PRD ... Vda

 7. predikatiivide ilus, inetu, loomulik, rumal, viisakas, väär, võimalik, võimatu korral võib (Nad) asemel esineda ka Nel või Ng poolt
  Siia alla käib ka lause Midagi pole (võimalik) teha (@SUBJ).
   
 8. verb väljendab sobivust (sobima, kõlbama, sündima, passima jne) mallis

 9. (Nad) FMV ... Vda või (Nall) FMV ... Vda
   
 10. ahelverbide tüli + tekitama/tegema/valmistama, kasu/tüli tooma korral

 11.  
 12. predikaat väljendab vajadust või kohustust, vaja/tarvis olema, tasuma, kuluma, tarvitsema, maksma, pruukima, tulema mallis (Nad) FMV ... Vda

 13. Ta teadis, mida (OBJ) temal (ADVL) oli (+FMV) tarvis (ADVL) teada (SUBJ). Lause Ta tarvitses vaid näpuga näidata on ebaharilik lausemall, siin ta on alus ja näidata sihitis.
   
 14. verb väljendab suutelisust (õnnestuma, õnneks minema, korda minema) mallis

 15. (Nad) FMV ... Vda
  ... ei õnnestunud (+FMV) kellelgi (ADVL) selle (P>) kohta (ADVL) midagi (OBJ) teada (OBJ) saada (SUBJ).
   
 16. lauses on soovi, kavatsust, eesmärki väljendav substantiiv (kavatsus, mure, mõte, ülesanne, unistus) koos verbidega olema, jääma, kujunema, muutuma, saama, tekkima vms mallides

 17. N1ad V1 N2tr V2da ja N1gen N2tr V1 V2da
2.4 Kaassõnafraas alusena

ESTKG loeb kaassõnafraasi põhjaks kaassõna, millele aga ei lisata kunagi subjekti märgendit. Seega analüüsitakse alati kõik alusena esinevad kaassõnafraasid valesti, näiteks: õhtuti liikus seal üle saja mehe. Õnneks esineb selliseid lauseid väga harva ning viga ei ole sagedane. Käsitsi tuleb sellistes lausetes kaassõna analüüsida ikkagi aluseks.

3. Sihitis

ESTKG ei erista samuti täis- ega osasihitist, kõik sihitise liigid märgendatakse @OBJ abil.

Näited: Kõik teooriad (@OBJ) arutati läbi. Öine vihm muutis õhu (@OBJ) värskeks. Võhik oleks selle peale õlgu (@OBJ) kehitanud. Siin kavatses ta paremale pöörata (@OBJ).

Sihitis võib laiendada verbe, nud-, tud-, v- ja tav- partitsiipe ka siis, kui need on märgendatud adjektiivideks ja nendest tuletatud lt-liitelisi määrsõnu (nt kõiki kahtlustavalt). Kui aga nud-, tud-liitest on saanud nu- või tu-liide, sihitist enam ei ole (sedeli saanu).

3.1 Nimi- või asesõnaline sihitis

Osastavas käändes sihitis on osasihitis, nimetavas ja omastavas käändes täissihitis. Omastavas käändes sihitis on alati ainsuses.

Objektivariandi valiku määrab 1) tegevuse piiritletus (tulemuslikkus või lõpetatus) või mittepiiritletus,
2) objektieseme kvantitatiivne piiritletus või mittepiiritletus. Täissihitist kasutatakse siis, kui niihästi tegevus kui ka objektiese on piiritletud. Eitavas lauses on harilikult osasihitis. Mitmuses on täissihitis alati nimetavas.

Ainsuse korral on täissihitis nimetavas siis, kui ta laiendab a) umbisikulises tegumoes olevat öeldisverbi, b) käsklause öeldisverbi, c) täiendina esinevat da-tegevusnime ja käsklause või umbisikulise lause öeldisverbist sõltuvat da- või ma-tegevusnime.

Erandid:

3.2 Kvantor sihitisena

Põhiarvsõnad alates kahest, murdarvsõna poolteist, ligikaudset hulka märkivad sõnad paar, paarsada, kümmekond, sadakond... ja mitu on täissihitise peasõnana nimetavas, murdarvsõnad veerand, kolmveerand ja pool aga kas nimetavas või omastavas, kui neid laiendab partitiivne täiend.

Mõõdusõnad on täissihitisena omastavas: Jõin klaasi kuuma teed. Mees võttis pihku tüki mulda.

3.3 Infinitiiv sihitisena

3.3.1 da-infinitiiv

da-infinitiiv on sihitis, kui laiendab järgmisi predikaate (lk 240 antud loetelud sagedasematest verbidest)

 1. soovi, kavatsust või üritamist väljendavaid verbe,
 2. julgemist, oskamist, suutmist väljendavaid verbe,
 3. verbi tavatsema
 4. ühendeid, mis osutavad sobivusele, vajalikkusele või kohustuslikkusele
 5. käskima, paluma, laskma, lubama, keelama, aitama, takistama

 6. Anti (SUBJ) laskis (+FMV) end (OBJ) vestlusse (ADVL) ahvatleda (OBJ). Siin on sõltuvuspaarid laskis ahvatleda ja ahvatleda end.
 7. võimaldama, soodustama, soovitama
Need verbide loetelud on kõik leksikonis olemas, SA määrab da-infinitiivi objektiks, kui selline verb leidub ja kustutab objekti märgendi, kui verbi ei leidu.

3.3.2 vat-infinitiiv

Vat-tarind laiendab transitiivverbe leidma, lootma, ütlema, aimama, arvama, avastama, eeldama, kaebama, kartma, kujutlema, kurtma, kuulma, mõtlema, möönma, mäletama, märkama, nentima, nägema, oletama, ootama, rääkima, taipama, tajuma, teadma, tundma, tunnistama, tõendama, väitma, uskuma jne.

Aktiivse objektlause grammatiline subjekt tõstetakse põhilause objektiks ning sel juhul ülejäänud vat-tarind on sõltuvusmäärus (kartsin sind (@OBJ) seda (@OBJ) tegevat (@ADVL)). Kui aga passiivseis lähtelauseis subjekt puudub on vat-tarind käsitletav sihitisena (teadsin seda (@OBJ) tehtavat (@OBJ)) (lk 249), siin tehtavat on primaarne sihitis ja seda sekundaarne, s.t sõltub verbist tehtavat.

4. Öeldistäide

Öeldistäite märgendiks on @PRD sõltumata tema käändest ja sõnaliigist.

Predikatiiv on verbi olema laiend, vormideks NP, AP nominatiivis või partitiivis, da-infinitiiv, partitsiibid.

Näited: Hommik oli eriliselt kaunis (@PRD). Tema ainus tö ö oli vaatamas kä ia (@PRD).

EKG lubab öeldistäiteks analüüsida ka teatud juhtudel nimisõna kaasa- või ilmaütlevas käändes ja seisundimäärsõna. ESTKG analüüsib sellised sõnavormid määruseks. ESTKG lubab öeldistäitel olla ainult kas nimetavas või osastavas käändes ja erandjuhtudel ilma käändeta.

Seega lauses Kõik olid elevil(_D_) öeldistäidet ESTKG mõttes ei ole. Kui aga elevil on analüüsitud kui omadussõna ilma käändeta, siis on ta igal juhul öeldistäide.

Verb olema võib öeldistäite põhjana kuuluda ka ahelverbi koosseisu. Nt See paistis kena olevat.

Öeldistäide võib esineda ka vat-tarindi koosseisus, siis on ta kas nominatiivi- või genitiivikujuline, ühildudes harilikult objektiga käändes ja arvus. Tuba leiti olevat tühi. Linnas arvati olevat palav. Ta mäletas vanaisia tervise viletsa olevat. Ma lootsin su ~ sind ( enese ~ end ~ ennast) targema olevat.

Öeldistäide aga võib peale öeldise osa olla ka teiste lauseliikmete laiendiks, kui ta põhisõnaks on pöördsõna käändelised vormid. On raske inimene olla, kes eluaeg teisi õpetab. Ma tahtsin selles kindel olla. Algaja kirjaniku teoseis võib märgata püüdmist olla võimalikult isikupärane.

4.1 Nimi- ja omadussõna öeldistäitena

Öeldistäide võib olla osastavas käändes, kui ta on

 1. parameetersõna
 2. asesõna miski
 3. mitmuses, kui näitab väljavõttu mingist hulgast, üks on juurdemõeldav.
 4. asesõna see.
Omadussõnalised öeldistäited esinevad alati täisöeldistäitena, s.o nimetavas käändes. Lauses Kaarte on igasuguseid on igasuguseid lahkatribuudiks.

4.2 Da-infinitiiv öeldistäitena

Subjektnoomeni suhtes seotud predikatiivina esineb infinitiiv sagedamini soovi või kavatsust väljendava subjektsubstantiivi puhul. Nt. Meie soov oli kaua elada. Tema kavatsus oli karjääri teha.

Aga ka adjektiveerunud da-infinitiiv: Olukord pole kiita. Palk pole laita.

Da-infinitiiv esineb predikatiivina ka juhul, kui alus on da-infinitiiv ja öeldiseks on tähendama. Nt Vähem süüa on (tähendab) kauem elada.

4.3 Partitsiibid öeldistäitena

nud-, tud- ja mata-kesksõna on öeldistäiteks lausetes: Ta on väsinud. Ta on erutatud. Tööd olid tehtud/tegemata ja öeldise osaks lausetes: Ta on töötanud. Tööd on kõvasti tehtud.

SA lähtub partitsiipide märgendamisel ühestaja tööst, kui partitsiip on analüüsitud kui omadussõna, võib ta olla öeldistäide, kui aga verbina, siis on ta kas öeldise osa või määrus.

5. Määrus

Määruse märgendiks on @ADVL. ESTKG erinevaid määruse liike ei erista.

Näited: Loomulikult (@ADVL) ei saanud ma oma oletust millegagi (@ADVL) tõestada.

Määrusteks loetakse ka eespool toodud põhjustel mõned ühend- ja väljendverbide osad ning määrsõnalised või ilma- ja kaasaütlevas käändes nimisõnalised predikatiivid. Samuti loetakse määrusteks lause- ja fraasilaiendid. ESTKG ei tee vahet fraasi- ja lauseadverbiaalil. Samuti ei eristata erinevaid määruse liike.

5.1 Lauselaiendid

Tüüpilised lauselaiendid on Kas siin vingu on? Ma ju ei näe kedagi. Minu arvates peab see nii olema. Esiteks ma ei usu seda ja teiseks kus sa ise olid? Kahtlemata jäi ta sinna ööbima. Küllap tuleb tänavu kevad varem. Aken ei paista enam läbi. Ma usun ainult teda. Natuke võimlemist on teile pigem kasuks Võta mind ka kaasa. (EKG järgi)

Neis näidetes sarnaneb lauselaiendi vorm ja kontekst määruse omale ning vahe tegemine on ainul semantiline.

Lauselaienditeks loetakse kõik tervitused, kui nad ei ole just hüüatused.

5.2 Äramärkimist väärivad nimi- ja asesõnalised määrused

Määruseks on kõik adjektiive laiendavad nimisõnad: koormapuu jämedune, sellest teadlik, kirjatarkuses osav, temale paras; samuti ka adverbide nimisõnalised laiendid: uksest siinpool, teistest paremini, paar päeva varem, otsast katki, kuradi kiiresti, jumala hästi, ääreni täis, ootusest elevil, partneriga vaheldumisi.

Samas, kui adverb on kvantor ja nimisõna tema laiend, siis on selleks puhuks nimisõnal eraldi märgend (@<Q või @Q>), vt peatükk 6. Kvantori laiendid lk *.

Nimetavas, omastavas ja osastavas käändes nimisõna võib olla ajamääruseks, kvantumimääruseks, osastavas käändes ka viisimäärus (Nad läksid igaüks oma teed) või siis kõigis käänetes võrdlus e viisimäärus (ilus nagu ingel).

Kui määrus langeb vormilt kokku sihitisega, tuleb vaadata, kumba liiki küsimusi saab esitada, kas kes?, mis? kelle? mille? keda? mida? või kui kaua? ja kui palju?

Omastavas käändes käändsõnad võivad laiendades tud-kesksõna, da-tegevusnime, des- ja mata-vorme olla tegijamäärusteks (See töö on sinu teha. Rongi saabudes oli perroonil palju rahvast. See maja on külapuusepa ehitatud.)

Kuna ESTKG lubab nimisõnalisel öeldistäitel olla ainult nimetavas või osastavas käändes, siis kaasa- ja ilmaütlevas käändes öeldistäite positsioonis esinevad sõnad loetakse määrusteks.

Määruste liigid:

1. määrus väljendab tegevuse osalisi: tegijamäärus, valdajamäärus, vahendimäärus, kaasnemismäärus, sõltuvusmäärus;

2. tegevuse asjaolusid: kohamäärus, ajamäärus, kvantumimäärus, viisimäärus, seisundimäärus;

3. sündmuste põhjuslikke seoseid: põhjusmäärus, tingimusmäärus, otstarbemäärus, mööndusmäärus.

ESTKG neid määruse liike siiski ei erista.

Stiilinäited

See pani silmad (@OBJ) vett (@ADVL) jooksma (@-FMV).

tere (@ADVL) hommikust (@ADVL)

Seal jooksid lapsed, terased mis (@ADVL)  hirmus (@ADVL)

5.3 Omadussõna määrusena

Omadussõna võib

 1. olla seisundimäärus translatiivis (Koduõu jäi talle kitsaks);
 2. olla seisundimäärus essiivis (Hästi kujundatuna mõjus see värskelt. Puuvili ja liha saabusid müügile riknenuina ~ riknenuna. Poisid jõudsid koju läbimärjana.)
 3. nimetavas käändes laiendada adjektiivi (kole valus, põhjatu rikas)
5.4 Verb määrusena

5.4.1 da-infinitiiv

da-infinitiiv võib esineda lauses otstarbemäärusena, olles sageli asendatav translatiivse teonimega.

Infinitiivadverbiaal laiendab järgmisi predikaate: sobima, kõlbama, sündima, sobiv olema, olema, jääma, minema, andma, jätma, võtma jne (vt lk 241). Nt Liha kõlbab praadida. See laul on ilus kuulata. Laps jääb sinu hoida. Ta ei leidnud endale midagi lugeda.

5.4.2 Supiin

ma-vorm võib olla kohamäärus või sõltuvusmäärus, mas-vorm kohamäärus, mast-vorm kohamäärus või sõltuvusmäärus.

5.4.2.1 ma-vorm

Kohamäärusena väljendab ma-tarind sihtkohta, laiendades intransitiiv- ja transitiivverbe, mis väljendavad (väidavad või eeldavad) eseme ümberpaigutamist ruumis. Loetelud on toodud EKG lk 252-253.

Sõltuvusmäärusena laiendab ma-tarind järgmisi predikaate:

 1. kausatiivverbe käsutama, hõikama, hüüdma, kutsuma jne sundima, kohustama, volitama, õhutama, innustama jne
 2. sobivust väljendavaid predikaate: olema suuteline/võimeline/valmis, valmistuma, nõustuma, kohustuma jne
 3. verbe harjuma, õppima
Lisaks sellele laiendab ma-vorm sõltuvusmäärusena tegevuse või tegija omadusi väljendavaid adjektiive ning mõningaid samalaadseid substantiive: abitu, aeglane, agar, ahne, erk, helde, hoolas jne; mees, meister, spets jne.

Täielikud loetelud on toodud EKG lk 254.

Kui ma-vorm ei ole määrus, siis on ta öeldis. Vt 1.2.2 ma-vorm *.

5.4.2.2 mast-vorm

mast-vorm on adverbiaal, kui ta ei laienda verbi lakkama.

5.4.2.3 maks-vorm

EKG ütleb, et maks-tarind esineb lauses vaba adverbiaalina. Selles positsioonis on maks-vorm sünonüümne et + Vda infinitiivi ja teonime translatiivi vormiga. Nt. Et otsustada tegeliku olukorra üle ~ otsustamaks tegeliku olukorra üle. Öeldiseks ei saa teda juba ainuüksi sellepärast määrata, et ei pruugi olla osalauses ainus verb.

5.4.3 Partitsiibid

tud-kesksõna võib olla seisundimääruseks (Tööd said tehtud. Tööd saadi tehtud.)

Essiivis ja translatiivis võivad olla ka teised partitsiibid seisundimäärused (Erutusest värisevana tormas ta tuppa. Ta tuli väsinuna ja vaevatuna koju. Ta jõi end surnuks. Nad jäidki petetuks.)

5.4.4 des- ja mata-vorm

des- ja mata-vorm on üldiselt vabad adverbiaalid, kuid võivad ka laiendada deverbaale adverbiaalatribuutidena (Raamatu lugemine pirukaid süües pole tark tegu. Söömata töötamine on väheproduktiivne.) mata-vorm võib olla ka seisundimäärus (Tööd jäid tegemata.)

5.5 Erandlikud määrsõnalised määrused.

Kuna ESTKG ei tunnista määrsõna öeldistäitena, siis analüüsitakse öeldistäite positsioonis olev tavaliselt seisundimäärsõna kui määrus. Probleemi lahendaks kõigi eestikeelsete seisundimäärsõnade loetelu moodustamine.

6. Kvantori laiendid

Kvantori laiendite märgendid on järgmised:

@<Q - kvantori jä rellaiend (kaks meest [@<Q])

@Q> - kvantori eeslaiend (inimesi [@Q>] tulvil)

EKG järgi on noomenist kvantori laiend atribuut, adverbi laiend sõltuvusmäärus. ESTKG-s tähistatakse mõlemat liiki kvantori laiendeid eespool toodud märgenditega, sest kvantori laiendi kohta kehtivad tavalistest atribuutidest-määrustest erinevad reeglid. Selliste märgendite kasutuselevõtt vähendas oluliselt osastavas käändes nimisõnade mitmesust, kuna kvantori laiendit on suhteliselt kerge määrata, kui on teada kvantorite loetelu. Loomulikult ei ole võimalik anda lõplikku nimisõnaliste kvantorite loendit, seetõttu tuleb arvestada, et SA eksib haruldaste kvantorite korral.

Näide: Vastu tuli palju (@SUBJ) energiat (@Q>) tulvil (@AD>) inimesi (@<Q).

Noole sümbol märgendis (< või >) näitab põhja leidumise suunda.

Arvsõna üks ja mitmusevormilised (pro)numeraalid on atribuudid mitte kvantorifraasi põhjad.
Kvantorifraasi võib laiendada elatiivses (seestütlevas) käändes adverbiaalatribuut, mis märgendatakse ikka kui atribuut (@<NN). Nt osa inimestest (@<NN), viiendik riigikogust (@<NN), kolm viiendikku (@<Q) riigikogust (@<NN).

KUIDAS ANALÜÜSIDA SELLE ÜKS PUNKTE OLI ...???

Näiteid kvantorite märgendamisest:

Kvantori laiend ei ole
viiendik riigikogu koosseisust

7. Kaassõna laiendid

@<P - eessõnafraasi kuuluv nimisõna

@P> - tagasõnafraasi kuuluv nimisõna

Näited: Isegi kaebama polnud kellegi (@P>) juurde minna. See juhtus pärast mingi dokumentaalfilmi vaatamist (@<P).

Traditsiooniline eesti keele grammatika loeb kaassõnafraasi ühtseks tervikuks. Kuna kitsenduste grammatika formalism eeldab lause analüüsi ühe sõna kaupa ning mingit fraasistruktuuri ei moodustata, märgendatakse kaassõnafraasi kuuluva nimisõnafraasi põhi ühega eelpooltoodud märgenditest ning kaassõna märgendatakse kogu kaassõnafraasi süntaktilist funktsiooni näitava märgendiga.

Raskusi on kaassõnaga pool: teisel @P> pool @ADVL järve @ADVL.

8. Täiend

Täiend võib olla arv-, nimi- või asesõna laiend.

EKG eristab adjektiivatribuuti, genitiivatribuuti ning adverbiaalatribuuti, nende eristamine ESTKG-s ei ole võimalik, sest see eeldaks semantilise info olemasolu.

Täiendi märgendid on koostatud inglise ja rootsi keele kitsenduste grammatikas kasutatavate märgendite eeskujul. Lisandit märgendatakse nagu tavalist nimisõnalist täiendit.

8.1 Omadussõnaline täiend

@AN> - adjektiiv eestäiendina

@<AN - adjektiiv järeltäiendina

@VN> - partitsiip eestäiendina

@<VN - partitsiip järeltäiendina

Näited: hõbedast kohrutatud ( _A_ pos sg partic #tud // @VN>) laegas, templis säilitatav (_A_ pos sg nom partic #tav // @VN>) sõjasaak jne.
 
 

8.2 Nimisõnaline täiend

@NN> - nimisõna eestäiendina

@<NN - nimisõna järeltäiendina

Nimisõnaline täiend võib olla

 1. rektsiooniline, kui põhisõnaks on deverbaalnoomen: dekaanaadist tulek, laul kodumaast, usk inimesse, arusaamine elust, üks meist, keegi neist jne.

 2. Kui põhisõnaks on kvantor, siis märgendataksegi kvantori rektsioonilist täiendit kui kvantor laiendit, vt peatükk 6. Kvantori laiendid lk *.
 3. vaba laiend, selleks võib olla omastavas käändes täiend (meie külaline, Siberi taiga, dokumentide kontroll, võistkonna võit) või muud käändevormid (kasukas daam, nahast portfell, vesi jões).
EKG järgi lahterdatakse nimisõnalised täiendid genitiivatribuutideks ja adverbiaalatribuutideks, sellel aga ei ole ESTKG-s tähtsust.

Asesõnafraasides, mille moodustavad demonstratiiv- ja/või indefiniitpronoomenid, on tarindis esimesel kohal paiknev pronoomen täiendiks, teine substantiivselt tarvitatuna põhjaks, nt keegi @NN> teine @SUBJ, nad @SUBJ kõik @<NN.

Näited:

8.2.1 Lisand

ESTKG kasutab lisandi märgendamiseks sama märgendit, kuna sageli ei ole võimalik tavalisel atribuudil ja lisandil vahet teha.

Järellisand on kirjas üldiselt koma(de)ga eraldatud, vormilt võib olla põhjaga ühilduv, osastavas käändes, olevas käändes või kui-sidesõnaga, täpsustab põhja.

Eeslisand on kas põhjaga ühilduv, nimetavas, omastavas või seestütlevas käändes.

Lisandite näited: härra Kask, Jüri Kask, Kask Jüri, Peipsi järv, Narva linn, reisiparvlaev Estonia.

8.3 Kaassõnaline täiend

@PN> - kaassõna eestäiendina

@<PN - kaassõna järeltäiendina

Mõned grammatikaraamatud samastavas kaassõnalise täiendi nimisõnalisega, kuid et ESTKG analüüsib lauset sõnade, mitte fraaside kaupa, on nende jaoks ka eraldi märgend.

Nt. kuni hommikuni ootamine, oma kandidaadi poolt hääletamine, üle küla poiss, maja mere ääres, mure lapse pärast.

ööl @ADVL vastu @<PN eilset @AN> []

8.4 Infiniitne täiend

@INF_N> - infinitiiv eestäiendina

@<INF_N - infinitiiv järeltäiendina

Mul on rõõm teid tervitada. See on teada jutt.

Da-infinitiiv laiendab substantiive, mis väljendavad:

 1. soovi, kavatsust või üritust,
 2. käsku, keeldu, luba
 3. tegevussubjekti sisemisi või väliseid ressursse (julgus, võime, harjumus jne)
kui just lausemalli järgi ei ole tegu alusega (lauses on soovi, kavatsust, eesmärki väljendav substantiiv kavatsus, mure, mõte, ülesanne, unistus koos verbidega olema, jääma, kujunema, muutuma, saama, tekkima vms mallides N1ad V1 N2tr V2da ja N1gen N2tr V1 V2da).

Tal (ADVL) oli ülesandeks (ADVL) asutada (SUBJ) orkester (OBJ). Tema (NN>) ülesandeks (ADVL) oli asutada (SUBJ) orkester (OBJ). Tal (ADVL) oli ülesanne (SUBJ) asutada (<INF_N) orkester (OBJ). Tema (NN>) ülesanne (SUBJ) oli asutada (PRD) orkester (OBJ).

ma-, mas- ja mast-tarind on atribuudid ainult deverbaalsubstantiivi laiendina. Nt. Meid ootab ees matkama minek. Ta saabus minu söömas oleku ajal. Järjekindel suplemas käimine karastab tervist. Käsitlemast keeldumine tähendab selle probleemi mahavaikimist. Väga harva on supiin põhisõna taga, aga siiski: Sõit Hispaaniasse Franco vastu võitlema ei saanud teoks.

NB! Lauses Ta on meister joonistama ja õige mees asja ajama on ma-vorm sõltuvusmäärus, sest substantiiv väljendab tegija omadusi.

Partitsiipide kohta vt omadussõnaline täiend.

8.5 Määrsõnaline täiend

@AD> - adverb eestäiendina

@<AD - adverb järeltäiendina

Määrsõnaline täiend on sageli deverbaali laiend: kiiresti kõndimine, üksi kodus olemine. Sagedasemad on seisundiadverbid täiendina: alasti inimene, pilukil silmad, praokil uks.

Omaette klassi moodustavad aega näitavad määrsõnad: täna hommikul, homme päeval, eile õhtul ja kohamäärsõnad, mis ühilduvad põhisõnaga: sinna suunda, seal metsas, sealt külast, all tänaval jne.

Kuna määrsõnalisi täiendeid esineb väga harva, siis SA analüüsib kõik aja- ja kohamäärsõnad, mis sobivad järgmise sõnaga, täienditeks ja ülejäänud analüüsitakse heuristilise reegli abil määrusteks. Muidugi oleks viisakas kontrollida deverbaali olemasolu.

9. Muu

@X - ahelverbi komponent, mis esineb ainult ahelverbi koosseisus (nt mahti saama)

@J - sidend (et, aga, kui, sest jne)

@I - hüüatus (hei, ai, oih jne). Ühestamise käigus otsustati, et jah ei ole hüüatus (sest ka ei ei ole).

@??? - morfoloogiaanalüsaatorile tundmatuks jäänud sõna või süntaksianalüsaatorile tundmatu sõnaliik. MA-le tundmatud sõnad on tähistatud stringi #### või _T_ abil


Käsitsi märgendamise juhend

Märgendatava faili üldkuju on järgmine:

sõnavorm

tüvi+lõpp // morf info // süntaktilised märgendid

uus_sõnavorm

tüvi+lõpp // morf info // süntaktilised märgendid

...

Käsitsi märgendamisel tuleb õige süntaktilise märgendi ette panna +-märk. Kui õiget märgendit ei leidu, tuleb see käsitsi lisada ja tähistada samuti +-ga. Kui sõnal ongi ainult üks märgend ja see on õige, siis seda tähistama ei pea. Kui õiget analüüsi on raske valida, tuleb lahtiseks jääv sõna märgendada kahe küsimärgi abil (??) ja lisada nende taha küsimus.

Kui morfoloogiaanalüsaator on jätnud nime analüüsimata, siis tuleb sellele lisada ka morfoloogiline analüüs?

Kui ükski pakutavatest süntaktilistest märgenditest ei tundu õige, lisada uus märgend, mille ees on +=, nt +=@SUBJ

Näide käsitsi märgendatud tekstist

Pealegi

pealegi+0 //_D_ // **CLB +@ADVL @AD> @<AD

on

ole+0 //_V_ main indic pres ps3 sg ps af #FinV #Intr // @+FMV

kell

kell+0 //_S_ com sg nom // @SUBJ @PRD @OBJ +@NN> @<NN @ADVL @<Q

?? kumb on täiend ja kumb alus, kell või kuus

kuus

kuus+0 //_N_ card sg nom l // +@SUBJ @OBJ @PRD @ADVL @NN> @<NN

?? kas kuus on alus

hommikul

hommik+l //_S_ com sg ad // @ADVL @<Q @NN> +@<NN

niisugune

niisugune+0 //_P_ dem sg nom // @SUBJ @PRD @OBJ @<Q +@NN> @<NN @ADVL

aeg

aeg+0 //_S_ com sg nom // @SUBJ +@PRD @OBJ @NN> @<NN @ADVL @<Q
 
 

Vahetöötlusel lisatud märgendid

Pärast morfoloogilist ühestamist on lisatud järgmised märgendid:

partic - adjektiivsetele partitsiipidele

#cap - sõna on suure tähega

#nud - adjektiivsele nud-partitsiibile

#tud - adjektiivsele tud-partitsiibile

#tav - tav-partitsiibile

#v - v-partitsiibile

#mata -mata-vormile

#mine - mine-liitelisele nimisõnale

#nom - nominatiivse rektsiooniga kaassõnale

#gen - genitiivse

#part - partitiivse

#el -elatiivse

#ter -terminatiivse

#kom -komitatiivse

#NGP-P - sihilisele verbile

#Intr - intransitiivsele verbile

#Part - sihilisele verbile, kui sihitis on alati osastavas käändes

#FinV - verbi pöördelisele vormile

#InfP - sihilisele verbile, kui sihitis on da-infinitiiv

Nimekiri pikeneb ja täpsustub ...

Lühendid

EKG - eesti keele grammatika II osa, välja antud 1993

ESTKG - eesti keele kitsenduste grammatika

MA - morfoloogiaanalüsaator

SA - süntaksianalüsaator