1. kodused ülesanded

Üldinfo

Lahenduste esitamise tähtaeg on 10.10. Lahendused saata mailiga kas varmo@cs.ut.ee või nestra@cs.ut.ee (sõltuvalt sellest, millises praktikumi rühmas olete); subjektiks peab olema fpkodu1. Iga ülesande eest on võimalik saada kuni 2 punkti (seega kokku kuni 10 punkti). Hilinenud lahenduste korral väheneb punkti summa 20% iga hilinenud nädala kohta. Näiteks, kui lahendus on väärt 10 punkti, aga jõuab meieni 13.10 (so. kolm päeva hiljem), siis on tegelik punktisumma 10 * 0.8 = 8.

Vormistamisest

Kõigi ülesannete lahendused vormistada ühe Haskelli failina. Faili nimi peab olema FPKodu1.hs ning seal defineeritava mooduli nimi FPKodu1. Faili algusse lisada kommentaaridena kõigi rühmaliikmete nimed (rühmas võib olla max. 4 liiget, kusjuures kõigil peab olema sama praktikumi juhendaja) ja maili-aadressid. Kõigi ülesannete korral peavad funktsioonide nimed ja argumentide arv/järjekord vastama täpselt ülesandes esitatule. Lahendused peavad olema loetavad ja piisavalt kommenteeritud (sh. kui kasutate abiprotseduure, siis see mida nad teevad peab olema selgelt välja toodud). Näiteks (FPKodu1.hs):

module FPKodu1 where

---------------------------------------------------------------------
-- FPKodu1.hs
-- Funktsionaalprogrammeerimise meetod - 1. koduülesannete lahendused
--
-- Autorid:
--     Jaan  Tatikas  (tatikas@ut.ee)
--     Salomon Vesipruul (salomon@ut.ee)
---------------------------------------------------------------------

-- 1. ülesanne - Funktsioon atMost kontrollib ...

atMost :: Int -> [a] -> Bool
atMost n xs = ...

Ülesanded

 1. Funktsioon atMost kontrollib, kas list on mitte pikem kui etteantud täisarv:

  > atMost :: Int -> [a] -> Bool
  

  Üks võimalik, kuid ebaefektiivne (vaatab läbi kogu listi) selle funktsiooni definitsioon on esitatud järgnevalt:

  atMost n xs = length xs <= n
  

  Kirjutada funktsiooni atMost efektiivsem definitsioon, mille korral vaadatakse läbi ülimalt n esimest elementi.

 2. Kirjutada funktsioon toDOS, mis teisendab stringis olevad reavahetussümbolid DOS-i tekstiformaadile vastavaks; so. asendab stringis kõik reavahetussümboli '\n' esinemised kahe sümboliga "\r\n":

  > toDOS :: String -> String
  

  Näiteks:
  toDOS "abc\nef"   ==> "abc\r\nef"
  toDOS "abcnef"   ==> "abcnef"
  toDOS "abc\nef\n\n" ==> "abc\r\nef\r\n\r\n"
  toDOS ""      ==> ""
  
 3. Kirjutada funktsioon filterNext, mis saab ette predikaadi p ja listi xs ning annab väärtuseks listi, mille saame listist xs, kui jätame alles (omavahelist järjekorda muutmata) parajasti need elemendid, mis vahetult järgnevad mõnele tingimust p rahuldavale elemendile:

  > filterNext :: (a -> Bool) -> [a] -> [a]
  

  Näiteks:

  filterNext (> 0) []         ==> []
  filterNext (> 0) [-1]        ==> []
  filterNext (> 0) [1]         ==> []
  filterNext (> 0) [1,2]        ==> [2]
  filterNext (> 0) [1,-2]       ==> [-2]
  filterNext (> 0) [1,-2,-3,4,5,-6,7] ==> [-2,5,-6]
  filterNext (> 0) [0,1,2,3,-4,-5,-6] ==> [2,3,-4]
  

 4. Kirjutada funktsioon flatZip :: [a] -> [a] -> [a], mis argumentlistidel k ja l annab väärtuseks listi, mille elemendid pärinevad vaheldumisi listidest k ja l, nende järjekorda muutmata. Pikema argumentlisti järelejääv sabaosa jääb vastuse lõppu.

  > flatZip :: [a] -> [a] -> [a]
  

  Näiteks:

  flatZip [1,2,3] [4,5,6] ==> [1,4,2,5,3,6]
  flatZip [1] [4,5,6]   ==> [1,4,5,6]
  flatZip [1,2,3] [4,5]  ==> [1,4,2,5,3]
  

 5. Kirjutada funktsioon rotations, mis leiab argumentlisti kõik tsüklilised nihked:

  > rotations :: [a] -> [[a]]
  

  Näiteks:

  rotations []    ==> []
  rotations [1]   ==> [[1]]
  rotations [1,2]  ==> [[2,1], [1,2]]
  rotations [1,2,3] ==> [[2,3,1], [3,1,2], [1,2,3]]
  


Varmo Vene