Dr Martin Ehala

Eesti ja üldkeeleteaduse instituut

Tartu Ülikool

Ülikooli 18

Tartu  50090

 

ehalam(at)ut.ee


 

 

 

Lühike ametlik elulugu

Martin Ehala kaitses doktoriväitekirja Cambridge’i Ülikoolis 1996. aastal keelemuutuste teooria alal. Seejärel asus tööle Tallinna Pedagoogikaülikooli, kus ta töötas erinevatel ametikohtadel: 1996-2000 filoloogiateaduskonna dekaanina, 1998-2008 üld- ja rakenduslingivistika professorina ja õppetooli juhatajana, 2004-2008 eesti filoloogia osakonna juhatajana. Alates 2008. aasta sügisest töötab ta Tartu Ülikooli eesti ja üldkeeleteaduse instituudi vanemteadurina (0,75 koormusega) ning eesti keele didaktika ja rakenduslingvistika professorina (0,25 koormusega).

 

Martin Ehala on avaldanud arvukalt teaduslikke töid eesti keele struktuuri üksikküsimuste ja eesti keeles toimuvate muutuste kohta, viimastel aastatel üha enam Eesti keelekeskkonna ja etnolingvistilise vitaalsuse valdkonnas, ta on töötanud välja uudse matemaatilise mudeli vitaalsuse hindamiseks. Selles valdkonnas on ta juhtinud mitmeid teadus ja arendusprojekte (sihtfinantseeritav teema “Eesti keelekeskkonna arengu analüüs, modelleerimine ja juhtimine" (2003-2007), Euroopa Sotsiaalfondi rahastatud „Uus eesti keele õppe süsteem Tallinna Ülikoolis” (2006-2008), ETF grant „Etnolingvistiline vitaalsus ja identiteediloome: Eesti teiste Balti riikide taustal” (2008-2011)).

 

Teadusliku uurimistöö kõrval on Martin Ehala aktiivselt tegelenud eesti keele kui emakeele didaktika ja metoodika arendamisega, ta on kuue üldhariduskooli emakeeleõpiku ja paljude õppemetoodiliste materjalide autor. Eesti keele õpetamise metoodika arendamise ja õppekirjanduse koostamise eest pälvis ta 2003. aastal Eesti Vabariigi Presidendi hariduspreemia.

 

Martin Ehala on tihedalt  seotud erialaste võrgustikega ja teadusadministreerimisega. Alates 2006 aastast on ta Eesti Teaduskompetentsinõukogu liige ja humanitaarteaduste ekspertrühma juht, alates 2007. aastast haridus- ja teadusministeeriumi humanitaarteaduste hindamispõhimõtete väljatöötamise töörühma juht. Ta on tegev Euroopa Nõukogu keelehariduspoliitika eksperdi ja retsensendina. Alates 2002. aastast on ta Eesti keelenõukogu liige. 1996. aastast alates kuni praeguseni on ta rahvusvahelise humanitaar- ja sotsiaalteaduste ajakirja Trames üks neljast tegev toimetajast (alates ajakirja loomisest 1996 kuni 2002 peatoimetaja). Ta kuulub mitme Eesti teadusväljaande toimetuskolleegiumisse ja on panustanud pimeretsensendina ajakirjade Journal of Baltic Studies, Language Policy ja  Journal of Universal Language väljaandmisse.

 

Marin Ehala on ühiskonnatundlik arvamusliider ja hinnatud lektor. Viimase kuue aasta jooksul on tal olnud keskeltläbi 10-12 avalikku esinemist ja ilmunud 8-10 arvamuslugu või probleemartiklit aastas.

CV