Dr Martin Ehala

Eesti ja üldkeeleteaduse instituut

Tartu Ülikool

Ülikooli 18

Tartu  50090

 

ehalam(at)ut.ee


 

 

 

Publikatsioonid


Etnolingvistiline vitaalsus ja keeleökoloogia:

 

1988 “EKP keelepoliitikast aastail 1978-1987”, Looming, 11, pp. 1508-1514.

1989 “Kielipolitiika Virossa viime vuosikümmenellä”, IFUSCO 1988, Proceedings of the Fifth International Finno-Ugrist Students’ Conference, Helsinki, 22-26 May 1988, pp. 119-122, Castrenianum: Helsinki.

1991 “EKP keelepoliitikast aastatel 1978-1987”, Eesti keele ja kirjanduse kateedri töid II. pp. 47-58. Tallinna Pedagoogikaülikool.

1998 “Eesti keele arenguteid: korporatiivsus vs. avatus”, Keel ja Kirjandus 11, 733-739.

2004 Ehala, M. ja Niglas, K. ”Eesti koolinoorte keelehoiakud”, Akadeemia, 2115-2143.

2004 “Keelehoid ja mitmikidentiteet” Kiil ja hindätiidmine. Keel ja identiteet. Toim Karl Pajusalu ja Jan Rahman. Võru: Võru Instituut, lk 11-22.

2004 Sümbolilise võimu kasutusvõimalusi lõimepoliitikas. Proceedings of the 5th Annual Conference of Social Sciences, 6 pp.

2005 "The role of MTE in language maintenance and developing multiple identities." European Identities in Mother Tongue Education. Siegfried Kiefer ja Kari Sallamaa (toim). Trauner Verlag: Linz , lk 36-50. ISBN 3-85487-839-7

2006 Ehala, M. ja K. Niglas "Language attitudes of the Estonian secondary school students.” Journal of Language, Identity and Education, 3, 31 lk.

2006 “Etnolingvistiline vitaalsus ja selle mõõtmine”. Teoreetiline keeleteadus Eestis. II (68 - 84). Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus

2006 ”Keelevahetuse pööramisvõimalusi võru keelealal”. Võro Instituudi toimõndusõq = Publications of Võro Institute (11 - 26). Võro: Võro Instituut

2007 “Etnolingvistilise arengu ökoloogia. Teesid”. Akadeemia 10, 2115 – 2142

2007 ”Sustainability of double ethnic identity in majority-minority settings: The case of Estonian and Võro”. C. Hasselblatt (Toim). Language and identity in the Finno-Ugric world (44 - 54). Maastricht : Shaker Verlag

2007 Ehala, Martin; Niglas, Katrin “Empirical Evaluation of a Mathematical Model of Ethnolinguistic Vitality: the Case of Võro”. Journal of Multilingual and Multicultural Development, 6, 427 - 444.

2008 Venekeelse põlisvähemuse sünd. Vikerkaar, 5, 93-104. Selle tõlge: The birth of the Russian-speaking minority in Estonia. Eurozine.com

2008. Modes of Cultural Coexistence. Working Paper in Language Diversity, 5, 1 - 11

2009  The Bronze Soldier: Identity threat and maintenance in Estonia. Journal of Baltic Studies.1, 139-158.

2009  “An evaluation matrix for ethno-linguistic vitality”. Rights, Promotion and Integration Issues for Minority Languages in Europe. Susanna Pertot, Tom Priestly, Colin Williams (Toim.). Palgrave Macmillan Ltd.,123-137

2009 Connecting the individual and cultural level value analysis: The case of utilitarianism vs. traditionalism. Journal of Human Values, 15(2), 107 - 118
2009 Etnolingvistiline jätkusuutlikkus ja seda mõjutavad tegurid. Ross, Jaan; Krikmann, Arvo (Toim.). Teadusmõte Eestis (V) Humanitaarteadused. Eesti Teaduste Akadeemia. 19-34.

2009 Etnogenees Eestis. Acta Politica, 3, 65 - 87.

2009 Paradox of the Estonian language policy. In: Multilingualism from below: MIDP Colloquium, Univeristy of Antwerp,14.-16. September, 2009. (Toim.) Cuvelier, Pol; Vanderkerckhove, Reinhild; Aerts, Ann. Antwerp: Linguapolis, 2009, 45 - 48.

2010 Ethnolinguistic vitality and intergroup processes. Multilingua, 29(2), 203 - 221.

2010 Refining the notion of ethnolinguistic vitality. International Journal of Multilingualism, 1 - 16
2010 Измерение этнолингвистической витальности. In: Язык и общество в современной России и других странах: Доклады и сообщения : Язык и общество в современной России и других странах. Международная конференция; Москва; 21–24 июня 2010 г.. (Toim.) Виноградов, В. А.; Михальченко, В. Ю.. Москва: Институт языкознания РАН, 2010, 82 - 85.
2010 Ehala, Martin; Zabrodskaja, Anastassia Этнолингвистическая витальность русскоязычных Эстонии. In: Язык и общество в современной России и других странах: Доклады и сообщения: Язык и общество в современной России и других странах. Международная конференция; Москва; 21–24 июня 2010 г.. (Toim.) В. А. Виноградов, В. Ю. Михальченко. Москва: Институт языкознания РАН, 2010, 229 - 233.
2010 Анастасия Забродская, Мартин Эхала. Что для меня Эстония? Об этнолингвистической витальности русскоязычных  – Диаспоры "Русские в ближнем и дальнем зарубежье", 1, 8–25.
2010 Keel ja ühiskond. Väliseesti kogukondade jätkusuutlikkusest. Praakli, Kristiina; Viikberg, Jüri (Toim.). Eestlased ja eesti keel välismaal (59 - 91). Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus.

2011  Ehala, Martin, Anastassia Zabrodskaja. Interethnic discordance and stability in Estonia. Journal of Baltic Studies, 1 - 20.

2011 Ehala, Martin ja Anastassia Zabrodskaja "The impact of interethnic discordance on subjective vitality perceptions." Journal of Multilingual and Multicultural Development 32(2):121-36.

2011 Yagmur, K. ja M. Ehala "Introduction: Tradition and innovation in the Ethnolinguistic Vitality theory." Journal of Multilingual and Multicultural Development 32(2): 101-110.

2011 Ehala, Martin "Hot and cold ethnicities: modes of ethnolinguistic vitality." Journal of Multilingual and Multicultural Development 32(2): 187-200.

2011 Ehala, Martin and Kutlai Yagmur (Eds). "Special issue: Ethnolinguistic Vitality." Journal of Multilingual and Multicultural Development 32(2)

2011 Ehala, Martin; Zabrodskaja, Anastassia. Этнолингвистическая витальность этнических групп стран Балтии [The Ethnolinguistic Vitality Amongst Ethnic Groups in the Baltics]. Диаспоры / Diasporas, "Диаспоральная жизнь стран Балтии" / "Diasporic Life of the Baltic States"(1), 6 - 60.
2012 Cultural values predicting acculturation orientations: Operationalizing a quantitative measure. Journal of Language, Identity and Education, 11(3), 185 - 199.

2012 Rahvusrühmade etnolingvistiline elujõulisus Balti riikides. Akadeemia, 24(1), 109 - 155.
2013 Principles of language sustainability. Estonian Approaches to Culture Theory (10). University of Tartu Press, 1-24.
2013 Russian-speakers in the Baltic Countries: Language use and identity. Vihman, Virve-Anneli; Praakli, Kristiina (Eds.). Negotiating Linguistic Identity: Language and belonging in Europe (89 - 110). Oxford: Peter Lang Verlag
2013 Ehala, Martin, Anastassia Zabrodskaja. Measuring ethnolinguistic vitality of the largest ethnic groups in the Baltic states. Ethnicity, first part and second part (7), 1 - 66.
2013 Ehala, Martin; Zabrodskaja, Anastassia. Ethnolinguistic vitality of ethnic groups in the Baltic countries. Sarah Smyth and Conny Opitz (Eds.). Negotiating Linguistic, Cultural and Social Identities in the Post-Soviet World (45 - 85). Oxford: Peter Lang Verlag
2014 Ehala, Martin; Koreinik, Kadri; Praakli, Kristiina; Siiner, Maarja. Kuidas uurida keele kestlikkust?  Keel ja Kirjandus, 7, 1 - 19.

2014 Ehala, Martin; Zabrodskaja, Anastassia. Ethnolinguistic Vitality and Acculturation Orientations of Russian Speakers in Estonia. Lara Ryazanova-Clarke (Eds.). The Russian Language Outside the Nation (166 - 188). Edinburgh Scotland, UK: Edinburgh University Press Ltd.
2014 Russian Minority in Estonia after Crimea. Aspen Review, 2, 45 - 48.
2014 Formation of territorial collective identities:  turning history into emotion.  Journal of Multilingual and Multicultural Development, 35(1), 96-104.
2014 Ehala, Martin; Zabrodskaja, Anastassia. Hot and cold ethnicities in the Baltic states. Journal of Multilingual and Multicultural Development, 35(1), 76 - 95.
2014 Zabrodskaja, Anastassia; Ehala, Martin. Inter-ethnic processes in post-Soviet space: theoretical background. Journal of Multilingual and Multicultural Development, 35(1), 1 - 8.
2015 Blurring of collective identities in the post-Soviet space. Sociolinguistic Studies, 9 (2 August 2015), 1 - 26.

2015 Ethnolinguistic vitality. Tracy, Karen, Ilie,Cornelia, and Sandel, Todd (Eds.). The international encyclopedia of language and social interaction (1 - 8). Boston: John Wiley & Sons Ltd
2015 Ehala, Martin; Vedernikova, Elena. Subjective vitality and patterns of acculturation: four cases. Journal of Multilingual and Multicultural Development, 1-18.
2015 Zabrodskaja, Anastassia; Ehala, Martin. Language and identity in the late Soviet Union and thereafter. Sociolinguistic Studies, 9 (2 August 2015), 1 - 26.


 

 

 

Keelemuutused:

1994 “Russian influence and the change in progress in the Estonian adpositional system”. Linguistica Uralica, 3, pp. 177-193.

1995 “Explaining the bipositional head-complement order in adpositional systems”, In. B. Palek (ed) Item order in natural languages, pp 325-339. Charles University Press: Prague.

1995 “Integreeritud keeleteooria võimalikkusest tänapäeva keeleteaduses (I)”, Keel ja Kirjandus, 9 and 10, pp. 588-596 and 680-692.

1996 “Self-organisation and language change”, Diachronica, 1, pp. 1-28.

1996 “Integreeritud keeleteooria võimalikkusest tänapäeva keeleteaduses (II)”, Keel ja Kirjandus, 6 and 7, pp. 375-384 and 447-460.

1997 “Chance and necessity in word order typology”, In: Typology: prototypes, item orderings and universals, ed by Bohumil Palek. Charles University Press: Prague , pp 396-404.

1998 “How a man changed a parameter value: the loss of SOV in Estonian subclauses”, Kogumikus: Historical LInguistics 1995, John Benjamins: Amsterdam.

1999 “Stable states and impossible changes: the limits of teleological explanation in diachronic linguistics”, Trames, 3, 4, 203-214.

2000 “Uued tuuled ajaloolises keeleteaduses”, Noored teaduses, Jüri Engelbrecht and Ene Ergma (eds), pp 10-19, Tallinn : Eesti Teaduste Akadeemia.

2000 “Second language learner’s impact on the structure of Estonian”, Languages at universities today and tomorrow, Kiira Allikmets (ed), 20-32, Tartu : Tartu University Press.

2008 Martin Ehala ja Tene Üprus “The mechanism of substrate impact on superstrate: Assessing Uralic substrate in Germanic”, Linguistica Uralica, 2, 81-95.

2009 Keelekontakti mõju eesti sihitisekasutusele. Keel ja Kirjandus, 3, 182-204.
2011 The diffusion of impositional innovations in the Estonian object-marking system. Diachronica, 28(3), 324 - 344.
2011 Transfer, hybridization and analogy in L2 usage: the case of Estonian object marking. International Journal of Bilingualism, June, 1 - 16.

 

Eesti keele struktuur:

1997 “Eesti morfoloogia olemus”, Keel ja Kirjandus, 6, pp 448-461. 1999 “Eesti väldete probleemi üks lahendusi” Keel ja Kirjandus 6, 378-386 ja 7, 453-466.
1999 “no-genitiivi võimalikkusest keeletüpoloogia taustal”. Kogumikus Artikleid ja arhivaale II, Helgi Vihma (ed). Tallinn: Johannes Aaviku Selts, 30-34.
2001
“Eesti keele baassõnajärjest”, Keele kannul, Reet Kasik (ed), 24-41, Tartu: Tartu University Press.
2002
“Päris- ja mängukeeleteadus”, in Teoreetiline keeleteadus Eestis, Tartu Ülikooli Kirjastus: Tartu, lk 24-33
2003
“Estonian quantity: Implications for Moraic Theory”, in Generative Approaches to Finnic Linguistics, Satu Manninen and Diane Nelson (eds.), CSLI : Stanford, pp 51-80.
2003 "Eesti keele fonoloogia" (Estonian phonology). Eesti keele uurimise analüüs. M. Erelt (toim). Tallinn: Emakeele Selts. 27-35.
2003 Ehala, M., Kaalep H.-J., Kilgi, A. and Viks Ü. ”Eesti keele morfoloogia” (Estonian morphology). Kogumikus Eesti keele uurimise analüüs. M. Erelt, toim. Tallinn: Emakeele Selts.
36-48.
2006 "The Word Order of Estonian: Implications to Universal Language", Journal of Universal Language 7, 49-89
2009 Linguistic strategies and markedness in Estonian morphology. Sprachtypologie und Universalienforschung, 1/2, 29 - 48.

 

Õppevara:
1996 “Eesti keele suhtlusläve olemus ja võimalused”, Haridus,1, pp 41-45.
1997 “Eesti keele struktuuri kursusest”, kogumikus Emakeele aineraamat, Eesti vabariigi Haridusministeerium: Tallinn, lk 77-84.
1997 Eesti keele suhtluslävi.
(Threshold level for Estonian) With Kristi Saarsoo, Silvi Vare, Jaan Õispuu, 287 p, European Council Press: Strassburg.
1997 Eesti keele struktuur. (The structure of Estonian) 304 p. Künnimees: Tallinn.
1997 Kommentaarid “Eesti keele struktuuri” juurde (Comments on “The structure of Estonian”) 176 p. Künnimees: Tallinn 1997 Eesti keele struktuuri töövihik, (Workbook on the structure of Estonian) 64 pp. Künnimees: Tallinn.
1998 Eesti kirjakeel  (Literary Estonian) 210 pp. Künnimees: Tallinn.
1998 Eesti kirjakeele töövihik, (Workbooks on literery Estonian) 64 pp. Künnimees: Tallinn.
1999 Eesti kirjakeele kommentaar, (Comments on Literary Estonian) 112 pp. Künnimees: Tallinn.
2000 Kirjutamise kunst, (The art of writing)224 pp, Künnimees:Tallinn.

2000 Kirjandikursus Cicero.  Veebiteavik.
2001 Noor keelekasutaja, (Young language user) with Tiina Veismann, Künnimees: Tallinn, 136 p.
2002 Eesti keele kui teise keele õpetaja pädevusmudel ja koolitusvajadus.
Uurimiskokkuvõte. (The competency model for teachers of Estonian as a second language and the need for vocational training) With Krista Kerge, Katrin Niglas, Hille Pajupuu and Mait Raava. Eesti keele sihtasutus: Tallinn, 131 p.
2002 Noor keelekasutaja II , (Young language user II) with Aili Kiin, Künnimees: Tallinn, 140 p.
2002 Noor keelekasutaja II , töövihik, (Young language user II, workbook) with Aili Kiin, Künnimees: Tallinn, 80 lk.
2003 Noor keelekasutaja III, (Young language user III) with Astrid Aus, Künnimees: Tallinn. 146p
2003 Noor keelekasutaja III , töövihik, (Young language user III, workbook) with Astrid Aus, Künnimees: Tallinn, 80 lk.
2005 Noor keelekasutaja: Põhikooli vanema astme eesti keele metoodika ja õpetajaraamat. T. Veismann, A. Kiin, ja A. Aus Tallinn: Künnimees. 312 lk. ISBN 9985-9415-2-7
2010 Lõimingust eesti keele õpetuses. Jaani, Juta; Aru, Liisa (Toim.). Lõiming. Lõimingu võimalusi põhikooli õppekavas (75 - 101). Tartu: Tartu Ülikooli haridusuuringute ja õppekavaarenduse keskus.
2010 Ehala, Martin; Kerge, Krista; Lepajõe, Kersti; Sõrmus, Kadri Kõrgkoolide üliõpilaste eesti keele oskuse tase: Uuringukokkuvõte. Tartu: Tartu Ülikool


Muu
:
1990 “Ruum ja reaalsus Bernhard Kangro arbujalikus luules”, Vikerkaar, 9, pp. 52-58.
2004 Martin Ehala ja Margit Raik "Eesti keel eesti koolis" (Estonian language in the Estonian school), Tallinna Pedagoogikaülikooli Eesti filoloogia osakonna toimetised 4, 11-35.