Dr Martin Ehala

Eesti ja üldkeeleteaduse instituut

Tartu Ülikool

Ülikooli 18

Tartu  50090

 

ehalam(at)ut.ee

 

 

 

Teadus- ja arendusprojektid

Etnolingvistiline vitaalsus ja identiteediloome: Eesti teiste Balti riikide taustal

Eesti Teadusfondi grant, 2008-2011

Uuringu ülesandeks on näidata, kuidas rühma vitaalsus, st selle püsimine või assimileerumine on tingitud ühiskonna diskursiivsetest valikutest (eeskätt maailma seletavate narratiivide, uskumuste ja väärtussüsteemi valikust) ning mismoodi diskursusi konstrueeritakse lähtuvalt stereotüüpsetele ettekujutustele enda rühma ja olulise teise rühma iseloomulikest tunnustest.

Suurepärase võimaluse selliseks võrdlusuuringuks pakuvad Balti riikide ühiskonnad, mis jagavad mitmeid võrdluse tegemist hõlbustavaid sarnasusi: kõigis neis riikides on nõukoguliku päritoluga venekeelsed kogukonnad, mille vähemusidentiteedi kujunemine algas Nõukogude liidu lagunemise järel.  Sarnase ajalookogemuse tõttu on ka nende riikide põhirahvuse identiteet taasiseseisvumise järel kujunenud paralleelselt, kuid rahvuslike iseärasustega.

Uuringu empiiriline eesmärk on anda detailne ülevaade Eesti kahe suurema etnilise rühma - eestlaste ja venelaste - etnolingvistilisest vitaalsusest võrdlevas perspektiivis teiste Balti riikidega, avades vitaalsuse seosed identiteediloomega. Uuring on olulise tunnetusliku ja rakendusliku tähtsusega Eesti ühiskonna interetniliste protsesside sügavama mõistmise ja mõjutamise seisukohalt: selle tulemused näitavad, milline on eri diskursuste mõju ühiskonna vitaalsusele ja kuivõrd need diskursused leiavad kõlapinda eri sotsiaalsetes kihtides.

Uuringu metodoloogiline eesmärk on töötada välja standardiseeritud viis kvantitatiivse etnolingvistilise vitaalsuse uuringumetodoloogia sidumiseks kvalitatiivuuringu metodoloogiaga, et põhjalikumalt avada, kuidas diskursiivsed valikud kujundavad erinevate sotsiaalsete rühmade vitaalsustaju ja selle kaudu nende kollektiivset käitumist. Projekti käigus välja töötatav metodoloogia võimaldaks senisest oluliselt paremini võrrelda erinevate etniliste rühmade etnolingvistilist vitaalsust. See oleks oluline samm edasi valdkonnas, mida praegu iseloomustab universaalse ja standardiseeritud lähenemise puudumine.

 

UUEKS: Uus eesti keele kakskeelse õppe süsteem Tallinna Ülikoolis

Euroopa Sotsiaalfond meede 1.1, 2006-2008

Projekti eesmärgiks on eesti keele õpetamise kohandamine muutunud vajadustega ja selle kvaliteedi tagamine. Selleks töötatakse välja keeleõppesüsteem, mis aitaks parandada ülikooli- ja täiendkoolituse lõpetajate keeleoskust ning valmistaks ette õpetajaid kakskeelse õppega ja multikultuurses koolis õpetamiseks. Projekt aitab muukeelsetel õpilastel kohaneda eestikeelse õppega ja tagab kõigi ülikooli lõpetajate väga hea suulise ja kirjaliku keeleoskuse, venekeelsete koolide õpetajad tulevad toime kakskeelse õppe läbiviimisega ning eestikeelsete koolide õpetajate pädevused tõusevad multikultuurses koolis õpetamisel.

 

Eesti keelekeskkonna arengu analüüs, modelleerimine ja juhtimine

Sihtfinantseerimine, 2003-2007

Projekti eesmärgiks on määratleda Eesti keelekeskkonna arengut mõjutavad tegurid; prognoosida integratsiooni mõju eesti keelekeskkonnale ja kavandada eesti keelekeskkonna positiivset arengut toetavaid meetmeid keelepoliitika, keeleõppe metoodika ja õppe korralduse valdkonnas. Eesmärkide saavutamiseks luuakse ja arendatakse välja eesti keelekeskkonna andmebaas, mis koosneb suulise ja kirjaliku eesti vahekeele korpusest, millesse kuuluvad tekstid on täiendatud sotsiolingvistilise andmestikuga keelejuhi ja suhtlussituatsiooni kohta.  Mainitud andmebaasi põhjal antakse ülevaade venekeelepõhise  eesti vahekeele kujunemise kontrastiivlingvistilistest alustest, venekeelsete keelelisest käitumisest ning keelelise teadlikkuse ja identiteedi muutuste kujunemisest. Projekti raames antakse ülevaade ka eesti keele kui teise keele õppe probleemidest ja nende tekke põhjustest, samuti vahenditest ja võtetest, kuidas tulemuslikumalt õpet arendada. Uuringu tulemuste põhjal töötatakse välja Eesti keelekeskkonna arengu mudel ja sellest lähtuvad soovitused Eesti keelepoliitika ja keelehoolde arendamiseks.