Objektorienteeritud programmeerimine MTAT.03.130 kevad 2014

Eesmärk

Kursuse eesmärgiks on anda alusteadmised objektorienteeritud programmeerimise eripärast, oskused programmide koostamiseks ning esmased rühmatööoskused

Kursuse läbinud üliõpilane:

Orienteeruv ajakava. (Järjekorra number ei pruugi näidata täpselt nädalat, kuna pühade tõttu on siin nihkeid.)

Jrk.
Loeng  Arvutipraktikum 
Tunniplaaniväline
1. 
Sissejuhatus. Kursuse ülesehitus. Java programm, kompileerimine, käivitamine. Algtüübid. Avaldised.  P1 Java programm, kompileerimine, käivitamine. Algtüübid. Avaldised.
2. 
Java põhikonstruktsioonid: valikulaused, tsüklid. 
OOP paradigma. Objektid ja klassid. Muutujate skoobid. Objektide edastamine meetoditele.
P2 Eclipse. Java põhikonstruktsioonid: valikulaused, tsüklid. Staatilised meetodid. Signatuur. Java massiiv. Alates 2. nädalast toimuvad T18 lisatunnid, mis on seotud  parasjagu päevakorras olevate teemadega.
3. 
(Kuna 24. veebruar on esmaspäev, siis siit alates on järjekorra number semestri nädalast ühe võrra väiksem.)
Sõnetöötlus ja tekstiline I/O. 
P3 Objektid ja klassid. Muutujate skoobid. Objektide edastamine meetoditele.
4. Pärimine ja polümorfism. Meetodite ülekatmine. Klass Object. P4 Sõnetöötlus ja tekstiline I/O.  
5.  Abstraktsed klassid ja liidesed. Mähisklassid. P5 Pärimine ja polümorfism. Meetodite ülekatmine. Klass Object.
6. 
Graafika programmeerimine. Raamid, paneelid, paigutushaldurid. Klass Graphics. P6 Abstraktsed klassid ja liidesed. Mähisklassid.
7.  Sündmuste töötlemine. Sündmused. Kuularid.  1. kontrolltöö 
8. Kasutajaliidese loomine. Graafilised komponendid.  P7 Graafika programmeerimine. Raamid, paneelid, paigutushaldurid. 
9.  Erindite töötlemine. Erindite tüübid.  P8 Sündmuste töötlemine. Sündmused. Kuularid.  Kasutajaliidese loomine. Graafilised komponendid.  
10.  Vood. Binaarne I/O. Puhverdatud ja puhverdamata voogude töötlemine. Liides Serializable.  P9 Erindite töötlemine. Erindite tüübid. 
11.  Dünaamilised andmestruktuurid (list, magasin, järjekord).  P10 Vood. Binaarne I/O. Puhverdatud ja puhverdamata voogude töötlemine. Liides Serializable.  1. kontrolltöö järeltöö 
Tulemuseks arvestatakse viimane sooritus
12.  Java andmestruktuurid. Liides Collection. Liides Comparable. Klassid Vector ja Stack. Liidesed  List ja Map.  (Kuna 1. mai. on neljapäev, siis neljapäevastel rühmadel siit alates on järjekorra number semestri nädalast ühe võrra väiksem.)
P11 Java andmestruktuurid. Liides Collection. Liides Comparable. Klassid Vector ja Stack. Liidesed  List ja Map. 

13.  Lõimed. Lõime seisundid. Lõimede sünkroniseerimine.  2. kontrolltöö
14.  Lokaliseerimine. Võrguprogrammeerimine. Pistik. Klient/server ühendus. Failide allalaadimine veebiserverist.  P12 Lõimed. Lõime seisundid. Lõimede sünkroniseerimine.  
15.  Eksam.  Rühmatööde esitlused.    

2. kontrolltöö järeltöö
Tulemuseks arvestatakse viimane sooritus


Punktisüsteem

Kontrolli-
vormid

Orienteeruv
 aeg
Maksimaalselt punkte Sisu
1. rühmatöö
5.-6. nädal
5 Moodustada 2-liikmelised (erandina 3-liikmelised) rühmad. Rühmaliikmed peavad kindlasti olema samast praktikumirühmast. Kui on vajadus ja võimalus, siis muuta praktikumirühma. Püstitada ja lahendada ülesanne vastavalt juhendile.
1. kontrolltöö

7. nädal
16
Praktikumid P1-P6. 
2. rühmatöö
10.-11. nädal
5
Jätkata samade rühmadega või moodustada uued rühmad. Püstitada ja  lahendada ülesanne vastavalt juhendile (lihtne graafiline kasutajaliides). Ülesanne võib olla järjeks 1. rühmatööle.
2. kontrolltöö

13. (N 14.) nädal

12 Praktikumid P7-P11.
3. rühmatöö 12. ja 14. (N 13. ja 15.)  nädal
3
Jätkata samade rühmadega või moodustada uued rühmad. Püstitada ja lahendada ülesanne vastavalt juhendile (erindid ja vood). Ülesanne võib olla järjeks 1. ja 2. rühmatööle. 
Rühmatööde esitlused 15. (N 16.) nädal 3 Esitlused praktikumirühmas vastavalt juhendile. Tutvustavad veebilehed 4 päeva enne esitlust.
Praktikumid 1.-15. (N 16.) nädal 12 Praktikumid. Alates 2. praktikumist tuleb praktikumimaterjal läbi töötada ja nõutud ülesanded lahendada ning lahendused üles laadida enne praktikumi. Praktikumis tuleb lahendused esitada ning praktikumi tegevuses aktiivselt osaleda.
Loengud 1.-15. nädal 12 Loengud. Loengute eest saab punke vastavalt loengutes aktiivsele osalemisele (või vastavale alternatiivtegevusele) ja tagasisidele. 
Eksamitöö
16. nädalal.
Sessi ajal juunis.
35 Eksamile pääsemiseks peab olema praktikumidest (praktikumid, kontrolltööd, rühmatööd) kogutud vähemalt 28 punkti, loengutest vähemalt 6 punkti. Eksam on aine viimane tegevus, pärast seda läheb hinne protokolli (ei saa teha järeltöid jms). Eksamil peab positiivse hinde saamiseks koguma vähemalt 10 punkti.

Hindeskaala "E" 51-60, "D" 61-70, "C" 71-80, "B" 81-90, "A" 91-.