ARVUTIPROGRAMMID


30. Assembler-programmide (NASM) pakett kursuse "Programmeerimine C-keeles ja
assembleris" jaoks (2015...).

29. AjaA ning C jaoks: suvalise otsimis-kahendpuu teisendamine AVL-puuks ning
  aritmeetilise (tekstilise) avaldise teisendamine otsimis-kahendpuuks (2014).

28. Näiteprogrammide paketi täiendamine kursuste "Programmeerimine C-keeles" ja 
  "Algoritmide ja Andmestruktuuride" praktikumideks, gcc ja MASM32, töö
  jätkub (2011...).

27. Virtuaalarvuti masinkood, assembler ja emulaator, kursuste "Programmeerimiskeeled"
  ja "Automaadid, keeled ja translaatorid" jaoks. C, 2011.

26. Näiteprogrammide pakett kursuse "Programmeerimine C-keeles" praktikumideks 
  (töö stringidega, failid, viidastruktuuridega manipuleerimine, ülikiire
  järjestamine jmt.), gcc, 2007.

25. Program for experiments with the logical schemas of robots (written
  in C and C++, Windows-oriented), used in Boras University (Sweden) 
  and Tartu University (Estonia); 2004 -- 2005.
 
24. Translaatorite tegemise süsteem, 2001, 2004,Visual C++ 6.0, Windows-keskkond,
  kasutamisel ATIs (MTAT.05.085, "Automaadid, keeled ja translaatorid");

23. Näiteprogrammide pakett Algoritmide ja Andmestruktuuride praktikumideks 
  (rooma-araabia teisendaja, puu moodustaja ja läbija, aritmeetilise avaldise 
  interpretaator, stringioperatsioonid, C dünaamiline n-mõõtmeline massiiv, 
  "pseudo-tehisintellekt": vestleja ja päringutele vastaja, bit-sort,
  süntaksorienteeritud skänner jmt.), Turbo C, 1999 - 2004.

22. Logistikaprogramm: koormate koostamine ja saatmine ratsionaalsetele marsruu-
  tidele aja-, temperatuuri-, klassi-, juurdepääsu-, kaalu- mahu- ja 
  laadimiskitsendustega, 2000, Visual C++ 6.0, koos M. Tombakuga, kasutab 
  "Regio" KELA projekti raames;

21. Loendusjaoskondade moodustamine, 1999, Visual C++ 6.0,
  koos M. Tombakuga, kasutas "Regio" EV rahvaloenduse ettevalmistamisel;

20. Translaatorite tegemise süsteem, 1998, Turbo C, kasutati ATI õppetöös 
  1999-2001;

19. Üldine #SAT-süsteem, 1998, GNU-C, kasutusel ATIs;

18. Dedekindi arvude leidja, 1998, GNU-C, kasutusel ATIs;

17. Program for experiments with the logical schemas of robots (written
  in C), used in Boras University (Sweden) and Tartu University
  (Estonia); 1996;

16. Teadmiste testimise pakett, 1995, Forth, kasutusel TÜ majan-
  dusteaduskonnas, üle antud ka Tallinna TÜ-le.

15. Geodeetiliste koordinaatide teisendamise pakett CHCOORD, 1994,
  C, kasutusel kaardifirmas "Regio" (kaasautor M. Tombak).

14. Testide koostamise, kasutamise ja analüüsi süsteem, 1993,
  Forth, kasutusel TÜ filosoofiateaduskonna kutsesuunitluse ka-
  binetis;

13. MicroMumpsi andmete teisendaja dBASE'i standardi ( koos and-
  mekirjelduste genereerimise ja võtmete ülekandega ), 1993,
  Forth, kasutusel Tartu Linna Statistikabüroos;

12. "Sõnastik" ( Forth ), 1992;

11. Andmebaasisüsteem Modula-2Base, Forth, kasutusel RAS "Arengus"
  ja telefoniinfo süsteemis ( Tartu linnavalitsus ja maakonna-
  valitsus ), 1991 - 92;

10. Arvutimanuaalide koostamise vahendid ( Forth ), 1991;

 9. Osalemine Modula-2 translaatori realiseerimisel ( Forth ) -
  lepinguline uurimistöö, 1989 - 1990;

 8. Paralleelprotsesside mudel keelele MF-32 ( Forth ), 1990;

 7. Andmebaasisüsteemi PAMA sisend ja kirjetöötlusvahendid ning
  aruannete generaator (makroassembler OS/370), 1980 - 1990;

 6. Silumissüsteem jm. süsteemsed makrod OS/370 keskkonnale -
  kasutatud T(R)Ü arvutuskeskuses, 1980 - 1990;

 5. Hõreda analüüsipuu moodustaja translaatorite generaatorile
  "WIRTH" ( autorid M. Tombak ja A. Nigul, IBM asm. ) - 1979;

 4. Minsk-32 kiirkomplekteerija ( koos M. Tombakuga ) - 1977;

 3. Aruannete generaatori VILLIS andmekirjeldus- ja andmetööt-
  luskeelte translaatorid , sisend ja generaatoriprogrammid
  ( Minsk-32 assembler ) - kasutatud Tartu Katseremonditeha-
  ses ja ENSV Kergetööstuse Ministeeriumis; 1971 - 1977;

 2. Statistiliste näitajate arvutamise juhtprogramm süsteemile
  SODI ( Razdan-3 masinkood ) - oli kasutusel Eesti Raadio
  AKs - 1971;

 1. Regressioon- ja korrelatsioonanalüüsi, aegridade töötlemi-
  se ning prognoosimise pakett arvutile Minsk-22 ( keeles
  Malgol ) - kasutatud ca 10 kandidaadidissertatsiooni jaoks
  ning prognoosideks ENSV Siseministeeriumi tellimusel, 1968
  - 70.