CURRICULUM VITAE

I. Üldandmed

                         
1. Nimi: Ain Isotamm
2. Sünniaeg ja -koht: 2. juuni 1942, Tartu linn
3. Kodakondsus: Eesti Vabariigi kodanik
4. Perekonnaseis: abielus
   abikaasa: Anne-Mari Isotamm, 5. märts 1944, Tartu Ülikooli
             Kliinikumi laboratooriumi onkoloogia osakonna juhataja
   poeg:     Lauri Isotamm, 29. juuli 1974, Siena Capital Partners
   tütar:    Tiina Isotamm, 6. august 1977, Eckerö Line
5. Aadress: Kaunase pst. 12a-21, Tartu 50704, tel. 7 48 48 47
   E-mail:  isotamm@ut.ee, töötelefon 7 375 359
6. Staatus: Tartu Ülikooli emeriitdotsent
7. Haridus: TPI aspirantuur, lõpet. nov. 1970, majandust. kand. 
      (statistika üldteooria) 1972
            TRÜ majandusteaduskond (rahandus ja krediit), lõpet. 1965
            Tartu 3. Keskkool, lõpet. 1960
8. Keelteoskus: vene, saksa, inglise
9. Teenistuskäik:
  pensionil jaanuarist 2014
   tarkvarasüsteemide erakorraline lektor TÜ arvutiteaduse inst. 1.02.07
   tarkvarasüsteemide dotsent TÜ arvutiteaduse inst. 1.02.02
   vanemteadur    TÜ arvutiteaduse inst.  1.09.98
   dotsent        TÜ majandusinformaatika lektoraat  1997
   juhataja       TÜ majandusinformaatika lektoraat  1992
   dotsent        TRÜ majandusküb. ja stat. kat.     1986
   kateedri juh.  TRÜ majandusküb. ja stat. kat.     1981
   dotsent        TRÜ majandusküb. ja stat. kat.     1978
   dotsendi kt.   TRÜ majandusküb. ja stat. kat.     1977.03
   (Samal ajal, so. 1972.09.01 kuni  1989.12.31. poole kohaga alul arvutuskes-
   kuse, hiljem rakendusmatemaatika labori vanemteadur.)
   vanemõpetaja    TRÜ majandusküberneetika ja
                   statistika kateeder               1972.09.01
   vanemteadur     TRÜ arvutuskeskus                 1971.08.01
   stažöör        TPI arvutuskeskus                 1970.10.01
   aspirant        TPI statistika kateeder           1967.10.01
   assistent       TRÜ rahanduse ja krediidi kat.    1966.12.25
   reamees         Nõukogude armee                   1965.11.03
   ökonomist       Tartu rajooni rahandusosakond     1965.08.01

II. Teaduslik tegevus

                        
1. Peamised uurimisvaldkonnad:
   1. Kiirete algoritmide väljatöötamine NP-raskete ülesannete jaoks
     (III 28-29)
   2. Boole'i funktsioonide uurimine (III.27)   
   3. Infosüsteemide projekteerimine (I.4-5)
   4. Dialoogivahendite uurimine ja loomine (III.22-26)
   5. Andmestruktuurid ja nende teisendused (III.4-17, 19-20, 23,
      IV.2)
   6. Majandusnähtuste mõõtmise ja nähtustevaheliste seoste uurimine
      (I.1, III.1-3, V.6)
2. Teaduslike publikatsioonide üldarv: 43
3. Olulisemad publikatsioonid: III.2, 4-5, 15, 21,23, 27-29 IV-1
4. Saadud uurimistoetused:
   1. IREXi (International Research and Exchanges Board) grant teadus-
      tööks USAs 1995/96 akadeemilisel aastal, 24.aug. 1995 - 30.apr. 1996.
   2. "U. S. Information Agency" grant, "Summer Program of the University
      Development Program in Business Management for Estonia at Bentley
      College in Waltham, Massachusetts", 25. mai 1996 - 9. august 1996.      
   3. Eesti Teadusfondi grant projekti "Dialoogivahendite uurimine ja
      loomine", 30 000EEK, veebr. 1995 - jaanuar 1996.      
   4. "U. S. Information Agency" grant, "Summer Program of the University
      Development Program in Business Management for Estonia at Bentley
      College in Waltham, Massachusetts", 31. mai 1994 - 16 juuli 1994.
5. Muu teaduslik organisatsiooniline ja erialane tegevus:
   HESPi (High Education Support Program) ekspert;
   Seltside AABS (Association for the Advancement of Baltic Studies) ja
   AAASS (American Association for the Advancement of Slavic Studies)
   liige.

III. Õppetöö

                              
1. Uued loengukursused: süsteemprogrammeerimine (1972)
                        programmeerimise erikursus (1973)
                        infosüsteemid (1993)
                        kompilaatorid (1999)
                        programmeerimiskeeled (2002)
                        automaadid, keeled ja translaatorid (2004)
                        programmeerimine C-keeles (2007)
                        programmeerimine C-keeles ja assembleris(2011)
                        algoritmid ja andmestruktuurid (2017)
2. õppevahendid:

  8. Ain Isotamm, Translaatorite tegemise süsteem, TÜ, 2012, 289 lk.
  7. Ain Isotamm, Programmeerimine C-keeles ("Algoritmide ja andmestruktuuride" näiteil), TÜ, 2009, 295 lk.
   6. A. Isotamm, Programmeerimiskeeled, TÜ, 2007, 283 lk.     
   5. A. Isotamm, Infosüsteemide projekteerimine, TÜ, 1998, 208 lk.     
   4. A. Isotamm, Andmed, andmemudelid ja päringukeeled, TÜ, 1997, 161 lk.
   3. A. Isotamm, Makrokeel, TRÜ, 1988, 76 lk.
   2. A. Isotamm, Masinkood ja assembler, TRÜ, 1988, 84 lk.
   1. Arvutimanuaal "Lühiülevaade operatsioonisüsteemist  MS-DOS", 1991 ( 185 kilobaiti teksti ).

3. Juhendamine (magistritööd):

   Janek Press kaitses 18.06.07.
   Maido Leosk kaitses 29.06.98.
   Magistrantuuriväliselt kaitses Vambola Leping 25. märtsil 1997

V. Erialane enesetäiendus

Töötas 1995-1996 50 nädalat Bostonis (Massachusetts, U.S.A.) IREXi granti toetusel ja Bentley Kolledži suveprogrammi raames;

Osalenud 1994. a. Bentley Kolledži suveprogrammis, kuulates täismahus prof. E. Kallmani infosüsteemide ja prof. S. Saraswati andmeside kursust;

Stažeerinud kahel korral ENSV TA Küberneetika Instituudi süsteem- tarkvara sektoris (akad. E. Tõugu juures) ja kahel korral TÜ Arvutuskeskuses (juh. prof. Ü. Kaasik);

Osalenud TRÜ AK ja TA KI suvekoolides 1973 - 1988, Ines-2 seminaril Kaukaasias ( 1978 ), KI seminaridel, lektorina ETKVLi (1976) ja Maaviljeluse instituudi (1981) suvekoolides, TRÜ AK seminaridel;

Osalenud järgmiste konverentside töös: - Rahvusvahelise konverentsi EUNIS 2006 (28. - 30. juuni 2006, Tartu) programmikomitee liige; - Fifth Symposium on Programming Languages and Software Tools, June   7-8, 1997, Jyväskylä, Finland;  - Fifteenth Conference on Baltic Studies, Waltham, U.S.A., 27-29.06.   1996; - 26th Annual Meeting of the Decision Sciences Institute, 20-22.11.   1995, Boston, U.S.A.;   - 15. Põhjamaade matemaatilise statistika kongress Lundis, aug. 1994; - NSVL Esimene Forthi-konverents, NSVL TA, Leningradi RÜ, Leningrad,    17 - 19. 04. 1991; - Üleliiduline noorte teadlaste ja spetsialistide kool "Arvutid    õppeprotsessis", NSVL Haridusministeerium, ENSV Haridusministeerium,    TRÜ, Narva-Jõesuu, 1987. - Automatiseeritud juhtimissüsteemide vabariiklik  konverents,   ENSV TA ja TRÜ, Kääriku, 1975. - Arvuti Minsk-32 kasutajate assotsiatsiooni üleliiduline konverents,    Moskva, 1974 (koos A. Villemsiga, süsteemist "VILLIS").Viimati muudetud 29.01.18