Teadustööde nimekiri

DISSERTATSIOON

   Mõningate kvalitatiivsete majandusnäitajate vaheliste seoste
   uurimine Eesti NSV kergetööstuse andmete baasil (08.600 - 
   statistika üldteooria) - kaitstud Vilniuse RÜ-s 1972.02.01

PUBLIKATSIOONID

I. Monograafiad

  8. Ain Isotamm, Translaatorite tegemise süsteem, TÜ, 2012, 289 lk.


  7. Ain Isotamm, Programmeerimine C-keeles ("Algoritmide ja 
   andmestruktuuride" näiteil), TÜ, 2009, 295 lk.

  6. Ain Isotamm, Programmeerimiskeeled. TÜ, 2007, 283 lk.

  5. Ain Isotamm, Infosüsteemide projekteerimine. TÜ, 1998, 208 lk.

  4. Ain Isotamm, Andmed, andmemudelid ja päringukeeled. TÜ, 1996,
     161 lk.

  3. A. Isotamm, Makrokeel, TRÜ, 1988, 76 lk.

  2. A. Isotamm, Masinkood ja assembler, TRÜ, 1988, 84 lk.

  1. A. Isotamm,  J. Vainu,  Tööviljakuse uurimise aktuaalseid
      probleeme, "Eesti Raamat", 1973, 75 lk.

III. Muud teaduslikud artiklid

  29. M.Tombak, A. Isotamm, T. Tamme. On logical method for computing 
      Dedekind numbers. Fundamentals of Computation 
      Theory, 13th International Symposium, FCT 2001,
      Riga, Latvia, August 22-24, 2001, Proceedings,
      Riga, 2001, pp. 424-427.

  28. A. Peder, M. Tombak, A. Isotamm. A Meta-compiler for propositional 
      Formulae. Seventh Symposium on Programming 
      Languages and Software Tools, SPLST 2001 
     (Ed. T. Gyimothy), University of Szeged, 
      June 15-16, 2001, Szeged, Hungary, pp. 250-261.

  27. Ian P. W. Sillitoe, Mati Tombak, Ain Isotamm, On the Repre-
      sentation of Boolean Functions using Compact Look-Up Tables
      via Parallel and Variable Overlapping Schemes. Proceedings
      of the Fifth Symposium on Programming Languages and Software
      Tools, University of Helsinki, Finland, 1997, pp. 96-105.

  26. V. Tamm, A. Isotamm, V. Leping, Arvutiversioon maksimaalse
      entroopiaga ainetestile. "Arvutustehnika ja andmetöötlus", 
      nr 5, 1995, lk. 27-33.
      
  25. A. Isotamm, J. Jagomägi, M. Tombak, H. Türnpu, Programmipakett
      Chcoord1.10 kaartide matemaatiliste aluste ja geodeetiliste
      andmete teisendamiseks, Kaardikoja Teataja, 1, 1994, lk.11-14.

  24. A. Isotamm, Andmete ülekanne MUMPSist dBASE'i .dbf-failides-
      se,  "Arvutustehnika ja andmetöötlus",  1993, nr. 9, lk. 9 - 17.

  23. A. Isotamm, Tabelite generaator, TRÜ AK Toimetised, v. 57,
      1989, 17 lk. ( vene k. )

  22. A. Isotamm,  Dialoogivahendid süsteemis PAMA, TRÜ AK Toi-
      metised,  v. 57, 1989, 20 lk. ( vene k. )

  21. A. Isotamm, Kirje lõpptöötlus, TRÜ AK Toimetised,  v. 55,
      1988, 13 lk. ( vene k. )

  20. A. Isotamm, Ahelstruktuur süsteemis PAMA, TRÜ AK Toimeti-
      sed,  v. 54, 1986, 12 lk. ( vene k. )

  19. A. Isotamm,  Andmete  sisestamine süsteemis PAMA,  TRÜ AK
      Toimetised,  v. 54, 1986, 17 lk. ( vene k. )

  18. A. Isotamm, Majandusküberneetika ja programmeerimine, ko-
      gumikus  "Eesti  NSV  arvutustehnika alal töötavate spet-
      sialistide  ettevalmistamine ja kvalifikatsiooni tõstmine"
      Tartu, 1984, 7 lk.

  17. A. Isotamm, Juurdepääs andmetele süsteemis PAMA,  TRÜ  AK
      Toimetised,  v. 50, 1983, 19 lk. ( vene k. )

  16. A. Isotamm, Kirje kujutamine süsteemis PAMA,  TRÜ AK Toi-
      metised,  v. 49, 1982, 16 lk. ( vene k. )

  15. A. Isotamm, Liitnimede äratundmise tehnika, TRÜ AK Toime-
      tised,  v. 45, 1980, 18 lk. ( vene k. )

  14. A. Isotamm, Kirje füüsiline esitus süsteemis PAMA, TRÜ AK
      Toimetised,  v. 43, 1980, 19 lk. ( vene k. )

  13. A. Isotamm, Kirje kirjeldamise puu süsteemis PAMA, TRÜ AK
      Toimetised,  v. 43, 1980, 33 lk. ( vene k. )

  12. A. Isotamm, Ü. Kaasik, M. Tombak, Kirje defineerimise keel,
      TRÜ AK Toimetised,  v. 41, 1978, 58 lk. ( vene k. )

  11. A. Villems, A. Isotamm, J. Kütt, Töö failiga süsteemis VIL-
      LIS, TRÜ AK Toimetised,  v. 39, 1976, 49 lk. ( vene k. )

  10. A. Villems, A. Isotamm,  Süsteemi VILLIS andmetöötluskeel,
      TRÜ AK Toimetised,  v. 38, 1976, 64 lk. ( vene k. )

   9. A. Villems, A. Isotamm,  Süsteemi  VILLIS  andmeorganisat-
      sioon, TRÜ AK Toimetised,  v. 38, 1976, 33 lk. ( vene k. )

   8. A. Villems, A. Isotamm, Aruannete generaator  VILLIS arvu-
      tile  "Minsk-32",  TRÜ  AK Toimetised,  v. 38, 1976, 4 lk.
      ( vene k. )

   7. A. Villems, A. Isotamm, Aruannete generaatori "VILLIS" koos-
      tamise ja katsetamise kogemustest, ettekande teesid, kogumi-
      kus "Automatiseeritud juhtimissüsteemide loomine Eesti NSVs"
      Tallinn 1976. ( vene k. )

   6. A. Isotamm, A. Villems,  Lühiülevaade aruannete generaato-
      rist "VILLIS", AJS baastarkvara, Eesti NSV Teaduste Akadee-
      mia  KÜberneetika  Instituut,  toimetaja M. Tamm, ENSV TA,
      1975, 4 lk.  

   5. A. Villems, A.  Isotamm,  M. Tombak,  Aruannete generaator
      "VILLIS",  TRÜ AK Toimetised, v. 30, 1974, 18 lk. (vene k.)

   4. A. Villems, A. Isotamm, M. Tombak, Superkirje - keeruliste
      objektide esitamise vahend, TRÜ AK Toimetised, v. 30, 1974,
      19 lk. ( vene k. )

   3. A. Isotamm, Missugune peab olema tööviljakusnäitaja?, aja-
      kiri "Tehnika ja tootmine" nr. 6, 1970.

   2. A. Isotamm, Nähtuse täisjuurdekasvu jaotamise metoodikast,
      TRÜ Toimetised, Majandusteaduslikke töid XIV,  Tartu 1970,
      13 lk.

   1. A. Isotamm, Mõningaid tööviljakuse uurimise probleeme, ette-
      kande teesid, kogumikus "Ühiskondlike töökulude struktuur ja
      selle täiustamise teed", Tallinn 1968. ( vene k. )

IV. Konverentside teesid

   2. Villem Tamm, Ain Isotamm, Vambola Leping, Program System for the
      Maximum Entropy Test, Abstracts of Tartu Conference on Computational
      Statistics & Statistical Education, Tartu, Estonia, 1996, lk.53.

   1. A. Isotamm,  A  Database  Project in Forth with the Modula-2
      Data Model, EuroFORML '90 conference, Ampfield, U. K., 2 lk.

V. Muud publikatsioonid

   7. A. Isotamm, M. Tombak,  Haridusest  ja  selle reformimisest,
      "Akadeemia", 1993, nr. 7, lk. 1717 - 1726.

   6. A. Isotamm, Ettevaatust, statistika!, "Akadeemia", 1993, nr.
      5, lk. 1043 - 1049.

   5. J.-A. Kimm ( pseudonüüm: J. Kiho ja A. Isotamm ), Ülepeakae-
      la programmeerimine, ajakiri "Informaatika ja Haridus", Nr 5
      1987, Moskva, 2 lk. ( vene k. )

   4. Kas  majandusküberneetik  on  ikka  programmeerija, ajaleht
      "Edasi", 08.1985

   3. Aruannete  generaator kaadrite ja sotsialistliku võistluse
      arvestamiseks Tartu Aparaadiehitustehases, Lepingulise uu-
      rimistöö A-3070 aruanne, vastutav täitja A. Isotamm, Tartu
      1975, 276 lk. (käsikiri)

   2. A. Isotamm, Mõningate kvalitatiivsete majandusnäitajate vahe-
      liste seoste uurimine Eesti NSV kergetööstuse andmete baasil,
      kandidaadiväitekirja autoreferaat, Vilnius 1972, 26 lk. (vene
      keeles ).

   1. A. Isotamm, Mõningate kvalitatiivsete majandusnäitajate vahe-
      liste seoste uurimine Eesti NSV kergetööstuse andmete baasil,
      kandidaadiväitekiri, Tallinn 1971, 211 lk. ( koos lisadega ),
      käsikiri ( vene k. ).

ARVUTIMANUAALID

   2. Arvutimanuaal "Andmebaasisüsteem Modula-2Base", 1992,  ( 142
      kilobaiti teksti ).

   1. Arvutimanuaal "Lühiülevaade operatsioonisüsteemist  MS-DOS",
      1991 ( 185 kilobaiti teksti ).

ARVUTIPROGRAMMID

26. (näite)Programmide pakett A&A ning C-programmeerimise kursuste jaoks, 2006--2011..

25. Program for experiments with the logical schemas of robots (written
  in C and C++, Windows-oriented), used in Boras University (Sweden) 
  and Tartu University (Estonia); 2004 -- 2005;
 
24. Translaatorite tegemise süsteem, 2001, Visual C++ 6.0, Windows-keskkond,
  kasutamisel ATIs (MTAT.05.085, "Automaadid, keeled ja translaatorid");

23. Näiteprogrammide pakett Algoritmide ja Andmestruktuuride praktikumideks 
  (rooma-araabia teisendaja, puu moodustaja ja läbija, aritmeetilise avaldise 
  interpretaator, stringioperatsioonid, C dünaamiline n-mõõtmeline massiiv, 
  "pseudo-tehisintellekt": vestleja ja päringutele vastaja, bit-sort,
  süntaksorienteeritud skänner jmt.), Turbo C, 1999 - 2003.

22. Logistikaprogramm: koormate koostamine ja saatmine ratsionaalsetele marsruu-
  tidele aja-, temperatuuri-, klassi-, juurdepääsu-, kaalu- mahu- ja 
  laadimiskitsendustega, 2000, Visual C++ 6.0, koos M. Tombakuga, kasutab 
  "Regio" KELA projekti raames;

21. Loendusjaoskondade moodustamine, 1999, Visual C++ 6.0,
  koos M. Tombakuga, kasutas "Regio" rahvaloenduse ettevalmistamisel;

20. Translaatorite tegemise süsteem, 1998, Turbo C, kasutati ATI õppetöös 
  1999-2001;

19. Üldine #SAT-süsteem, 1998, GNU-C, kasutusel ATIs;

18. Dedekindi arvude leidja, 1998, GNU-C, kasutusel ATIs;

17. Program for experiments with the logical schemas of robots (written
  in C), used in Boras University (Sweden) and Tartu University
  (Estonia); 1996;

16. Teadmiste testimise pakett, 1995, Forth, kasutusel TÜ majan-
  dusteaduskonnas, üle antud ka Tallinna TÜ-le.

15. Geodeetiliste koordinaatide teisendamise pakett CHCOORD, 1994,
  C, kasutusel kaardifirmas "Regio" (kaasautor M. Tombak).

14. Testide koostamise, kasutamise ja analüüsi süsteem, 1993,
  Forth, kasutusel TÜ filosoofiateaduskonna kutsesuunitluse ka-
  binetis;

13. MicroMumpsi andmete teisendaja dBASE'i standardi ( koos and-
  mekirjelduste genereerimise ja võtmete ülekandega ), 1993,
  Forth, kasutusel Tartu Linna Statistikabüroos;

12. "Sõnastik" ( Forth ), 1992;

11. Andmebaasisüsteem Modula-2Base, Forth, kasutusel RAS "Arengus"
  ja telefoniinfo süsteemis ( Tartu linnavalitsus ja maakonna-
  valitsus ), 1991 - 92;

10. Arvutimanuaalide koostamise vahendid ( Forth ), 1991;

 9. Osalemine Modula-2 translaatori realiseerimisel ( Forth ) -
  lepinguline uurimistöö, 1989 - 1990;

 8. Paralleelprotsesside mudel keelele MF-32 ( Forth ), 1990;

 7. Andmebaasisüsteemi PAMA sisend ja kirjetöötlusvahendid ning
  aruannete generaator (makroassembler OS/370), 1980 - 1990;

 6. Silumissüsteem jm. süsteemsed makrod OS/370 keskkonnale -
  kasutatud T(R)Ü arvutuskeskuses, 1980 - 1990;

 5. Hõreda analüüsipuu moodustaja translaatorite generaatorile
  "WIRTH" ( autorid M. Tombak ja A. Nigul, IBM asm. ) - 1979;

 4. Minsk-32 kiirkomplekteerija ( koos M. Tombakuga ) - 1977;

 3. Aruannete generaatori VILLIS andmekirjeldus- ja andmetööt-
  luskeelte translaatorid , sisend ja generaatoriprogrammid
  ( Minsk-32 assembler ) - kasutatud Tartu Katseremonditeha-
  ses ja ENSV Kergetööstuse Ministeeriumis; 1971 - 1977;

 2. Statistiliste näitajate arvutamise juhtprogramm süsteemile
  SODI ( Razdan-3 masinkood ) - oli kasutusel Eesti Raadio
  AKs - 1971;

 1. Regressioon- ja korrelatsioonanalüüsi, aegridade töötlemi-
  se ning prognoosimise pakett arvutile Minsk-22 ( keeles
  Malgol ) - kasutatud ca 10 kandidaadidissertatsiooni jaoks
  ning prognoosideks ENSV Siseministeeriumi tellimusel, 1968
  - 70.


06.11.10.