Jaan Liira EN

Phd (taimeökoloogia ja ökofüsioloogia)
MSc (taimeökoloogia)
MSc (biostatistika)

Taimeökoloogia kaasprofessor
Adaptiivse maaeluökoloogia töörühm
Botaanika osakond
Ökoloogia ja Maateaduste Instituut
Tartu Ülikool
Ülikooli 17-404
Tartu Ülikool
Tartu 51005
Eesti
Tel. +372-5240798
e-mail: jaan.liira@ut.ee


CV (ETIS)
Publikatsioonid (ETIS)Töös olevad teemad

* Ökosüsteemsete teenuste/hüvede ökoloogia
* Elurikkuse funktsionaalne ökoloogia
* Elurikkuse adaptiivökoloogia (põllumajandus)maastikes
* Biotoobi kvaliteedist ja aja- ja ruumiskaalast sõltuvate protsesside roll elurikkusele inimese domineeritud maastikes
* Liikide funktsionaalne adaptiivsus ja koosluste vastupanuvõime erinevatele häiringutele ja maastikus toimuvatele muutustele
* Taimede funktsionaalsete rühmade omavaheliste hierarhiliste interaktsioonide roll metsades ja teistes puistu tüüpi kooslustes
* Taimede võimekus kasutada asendusbiotoope, nagu vanad pargid, koridorid ja erinevad servakooslused
* Ohustatud liikide ökoloogia
* Metsakoosluste ja -liikide ökoloogilised reaktsioonid inimeste põhjustatud häiringutele
* Ajalis-ruumilised protsessid kooslustes seoses maakasutusega
* Servakoosluste ökoloogia
* Teadus praktikasse: Koosluste seiremetoodikate arendamine (koostöös Keskkonnaministeeriumi ja Keskkonnaagentuuriga)

Pehmem teadustoodang

Artiklid:
2019 Liira, J. 2019 Novaator: "Vanad põldudevahelised metsatukad on ökohüvede allikad"
Liira, J. 2019 Novaator: "Tigude ja nälkjate arvukus metsades ja metsaservades"
Liira, J. 2017 Novaator: "Vereimejatel puukidel on Eestis raske elu."
Liira, J. 2017. Kuidas raied metsas taimi mõjutavad?. Sinu Mets 2017/3: 22-23. pdf
Novaator 2017: Samblikukoosluste kohanemine reostusega
Novaator 2016: Põllumajanduspoliitika ei suuda pidurdada elurikkuse hüvede kadu
Novaator 2010: Põllumajandusmürgid ohustavad põldude elurikkust.
Novaator 2007: Korralikku põllumeest aitab lepatriinude armee
Novaator 2012: Metsataimed on leidnud endale mõisaparkidest varjupaiga
Novaator 2012: Kümme aastat kestnud eksperiment: heinamaa, päikesepaiste ... ja suhkur
Aavik, T., Liira, J. 2009. Kuhu küll kõik lilled jäid? Põlluservade tähtsusest. Eesti Loodus
EC 2010: Promoting biodiversity through agricultural field boundaries
Päevaleht 2010: Võrtsjärv on ohus: pilliroog ja vesiroosid ajavad järve umbe
Sirp: Liira, J. 2012 Õgija jäljed Maal
YouTube: Kohv,K. Liira, J. 2013 "The resilience of the forest field layer to anthropogenic disturbances depends on site productivity"

Videod:
Ettekanne Elurikkuse kriis ja mõju inimeste tarbitavatele hüvedele (MAK, 28 sept 2020, TÜ loomaökoloogia seminar 3 nov 2020)
Veebinar-ettekanne Põllumajanduse ja ümbritseva maastiku omavahelised suhted (30.03.2017) "Põllumehe pärastlõuna teadlasega" ettekanne Maamajanduse Infokeskuses
ERR Novaator "Teaduse 100 sekundi video": Tarnad
ERR Novaator "Teaduse 100 sekundi video": Pargid kui metsade asenduskooslused

Uudised Eesti metsanduse arengukava koostamisest: ERR, TV3

Raamatud:
* Liira, J. 2009. Olemasolevate koosluste seiremetoodikate hindamine ning soovitusi Natura 2000 elupaikade seisundi seiremetoodika edendamiseks
* Toom,M., Liira, J., Kull, T. 2016. Tarnad - The genus Carex L. in Estonia.

Suuremad projektid:

Tippkeskus EcolChange blogi
Taim-taim interaktsioonid rohttaimede evolutsiooni suunajana (K.Zobel)
Tippkeskus FIBIR
BioDiversa: smallFOREST
FLEUR
ESF: AgriPopes
FP5: GreenVeins
Viimati täiendatud 28.12.2017