Tõenäosusteooria ja statistika

Valter Kiisk
TÜ Füüsika Instituut
Viimati muudetud: 6.02.2019
$\renewcommand{\vec}{\boldsymbol}$ $\newcommand{\erf}{\mathop{\rm erf}\nolimits}$ $\newcommand{\mod}{\mathop{\rm mod}\nolimits}$ $\newcommand{\cov}{\mathop{\rm cov}\nolimits}$ $\newcommand{\expval}{\mathop{\rm E}\nolimits}$ $\newcommand{\dispers}{\mathop{\rm D}\nolimits}$
In [4]:
# üldised vahendid
import numpy as np
from numpy import linspace, arange, exp, sin, cos, log, sqrt, pi, fix
from numpy.random import randn, uniform, rand
from matplotlib.pyplot import *
from matplotlib import rcParams
In [5]:
rcParams['figure.dpi'] = 100
rcParams['lines.markersize'] = 4
rcParams['lines.markeredgewidth'] = 1
rcParams['font.size'] = 12
rcParams['axes.prop_cycle'] = cycler('color', 'bgr')

def harrow(x, y, p): # horis. nool pikkusega p alates punktist (x,y)
  annotate('', xy=(x + p, y), xytext=(x, y),
       arrowprops=dict(arrowstyle='-|>', color='black') )

Jaotusfunktsioon, keskväärtus ja dispersioon

Pidevat juhuslikku suurust $X$ iseloomustab tõenäosustihedusfunktsioon $f_X(x)$, kus $f_X(x)dx$ annab tõenäosuse, et järjekordsel katsel omandab $X$ väärtuse vahemikus $x\ldots x+dx$: $$P(x\leq X\leq x+dx)=f_X(x)\,dx.$$ Kumulatiivne jaotusfunktsioon $F_X(x)$ annab tõenäosuse, et saadud $X$-i väärtus on väiksem kui $x$: $$P(X\leq x)=F_X(x)=\int_{-\infty}^x f_X(u)\,du.$$ Ilmselt $$P(a\leq X\leq b)=\int_a^b f_X(x)\,dx=F_X(b)-F_X(a).$$ Kuna funktsioonid $f_X(x)$ ja $F_X(x)$ väljendavad tõenäosuseid, siis ilmselt $$\int_{-\infty}^\infty f_X(x)\,dx=1,\quad F_X(-\infty)=0,\quad F_X(\infty)=1.$$

Jaotusfunktsiooni võib karakteriseerida mõningate skalaarsete väärtustega, mida nimetatakse momentideks. Esimest järku moment on keskväärtus (ehk ooteväärtus): $$\mu=\expval(X)=\int_{-\infty}^\infty x\,f_X(x)\,dx.$$ Teist järku tsentraalmoment on dispersioon: $$\sigma^2=\dispers(X)=\int_{-\infty}^\infty (x-\mu)^2f_X(x)\,dx.$$ Viimane iseloomustab juhusliku suuruse varieeruvust. $\dispers(X)$ asemel võib anda ka standardhälbe $\sigma=\sqrt{\dispers(X)}$, mis on $X$-ga samas skaalas ja seega otseselt võrreldav $\mu$-ga.

Näiteks normaaljaotuse tihedusfunktsioon otseselt avaldub $\mu$ ja $\sigma$ kaudu: $$f_X(x)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}\exp\left[-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}\right].$$ Siin vahe $x-\mu$ tsentreerib jaotuse kohal $x=\mu$ ja jagamine $\sigma$-ga tingib vajaliku mastaabimuutuse.

Normaaljaotuse kumulatiivne jaotusfunktsioon $F_X(x)$ ei avaldu elementaarfunktsioonides ja on aluseks erifunktsioonile $\erf$. Suur hulk selliseid (vektoriseeritud) erifunktsioone on realiseeritud moodulis scipy.special (veafunktsioon erf ja Gammafunktsioon gamma on siiski nii tuntud, et need saaks vajadusel ka moodulist math).

In [6]:
from scipy.special import erf

X = arange(-6, 6, 0.05)
D = exp(-X**2/2) / sqrt(2*pi)
F = (1 + erf(X/sqrt(2))) / 2

figure(figsize=(5,3))
axes()
plot(X, D, 'b-')
xlim(-4, 4)
ylim(bottom=0)
xlabel('juhusliku muutuja väärtus $x$')
ylabel('tõenäosustihedus $f_X(x)$')
harrow(-1.2, 0.2, -1)
gca().twinx()
plot(X, F, 'r-')
ylim(bottom=0)
ylabel('kumulatiivne tõenäosus $F_X(x)$')
title('normaaljaotus')
harrow(1.1, 0.85, 1)
show()

Moodulis scipy.stats on olemas suur hulk statistikafunktsioone. Iga konkreetset jaotust kirjeldab hulk erinevaid, omavahel seotud funktsioone ja karakteristikuid, sh tihedusfunktsioon (probability density function, pdf), kumulatiivne jaotusfunktsioon (cumulative distribution function, cdf), viimase pöördfunktsioon ehk kvantiilfunktsioon (percent point function, ppf), jne. Need funktsioonid on koondatud ühte objekti. Näiteks normaaljaotuse vahendid on objektis norm. Seega eelneva graafiku oleks saanud konstrueerida ka Gaussi kellukese funktsiooni kirjutamata:

In [7]:
from scipy.stats import norm

figure(figsize=(5,3))
axes()
plot(X, norm.pdf(X), 'b-')
xlim(-4, 4)
ylim(bottom=0)
xlabel('juhusliku muutuja väärtus $x$')
ylabel('tõenäosustihedus $f_X(x)$')
harrow(-1.2, 0.2, -1)
gca().twinx()
plot(X, norm.cdf(X), 'r-')
ylim(bottom=0)
ylabel('kumulatiivne tõenäosus $F_X(x)$')
title('normaaljaotus')
harrow(1.1, 0.85, 1)
show()

Diskreetse juhusliku suuruse (täringuviske tulemus jne) korral tõenäosustihedust ei eksisteeri. Selle asemel saab anda terviklikud tõenäosused selleks, et juhuslik suurus $X$ omandab ühe või teise konkreetse väärtuse $k$. Seda karakteriseerib suhteline sagedusfunktsioon. Füüsikas jm valdkondades väga olulise diskreetse jaotuse näide on Poissoni jaotus (mis on omakorda piirjuht binoomjaotusest): $$P(X=k)=\frac{\mu^k}{k!}e^{-\mu}.$$ Selle jaotuse ainus parameeter on keskväärtus $\mu$. Mooduli scipy.stats objektide korral suhtelist sagedusfunktsiooni esindab meetod pmf (probability mass function).

In [4]:
from scipy.stats import poisson as poi

X = arange(15)

figure(figsize=(6,4))
for μ in (2, 5, 10):
  plot(X, poi.pmf(X, μ), 'o-', label='μ=%d' % μ, markerfacecolor='white', markersize=6)
xlabel('juhusliku muutuja väärtus $k$')
ylabel('tõenäosus')
ylim(bottom=0)
yticks( (0, 0.1, 0.2) )
legend()
show()

Keskväärtusel on järgmised lihtsad omadused: $$\expval(aX)=a\expval(X),\quad \expval(X+Y)=\expval(X)+\expval(Y),\quad \expval(XY)=\expval(X)\expval(Y),$$ kus $a$ on konstant. Viimane seos kehtib vaid juhul kui $X$ ja $Y$ on sõltumatud juhuslikud suurused. Vastasel korral on mõttekas defineerida uus kvantiteet $$\cov(X,Y)=\expval(XY)-\expval(X)\expval(Y)=\expval\left[(X-\expval(X))(Y-\expval(Y))\right],$$ mis iseloomustab korrelatsiooni juhuslike suuruste $X$ ja $Y$ vahel. Seda nimetatakse kovariatsiooniks. Pärast normeerimist saadakse korrelatsioonikordaja: $$r(X,Y)=\frac{\cov(X,Y)}{\sigma(X)\sigma(Y)}.$$

Keskväärtuse omadusi rakendades leiame omakorda: $$\dispers(aX)=a^2\dispers(X),\quad \dispers(X+Y)=\dispers(X)+\dispers(Y)+2\cov(X,Y).$$ Seega sõltumatute juhuslike suuruste korral $\dispers(X+Y)=\dispers(X)+\dispers(Y)$.

Oletagem viimaks, et teatud juhuslik suurus $W$ sõltub meelevaldsel (üldiselt mitttelineaarsel) viisil ühest või mitmest juhuslikust suurusest, näiteks $W=g(X,Y)$, kus $g$ on suvaline diferentseeruv funktsioon. Tuntud erijuht (mis on oluline näiteks mõõtemääramatuse hindamisel) realiseerub kui $X$ ja $Y$ suhteline standardhälve $\sigma/\mu$ on väga väike (st palju väiksem kui 1). Siis on statistilises mõttes õigustatud funktsiooni $g(X,Y)$ lineariseerimine $X$ ja $Y$ käskväärtuste ümbruses: $$W\approx g(\expval(X), \expval(Y)) + \left(\frac{\partial g}{\partial X}\right)_{\expval(X),\expval(Y)}(X-\expval(X)) + \left(\frac{\partial g}{\partial Y}\right)_{\expval(X),\expval(Y)}(Y-\expval(Y)).$$ Nüüd on $W$ lineaarses sõltuvuses $X$-st ja $Y$-st, nii et saab rakendada eelmises lõigus sõnastatud dispersiooni omadusi. Kuivõrd konstantsetel liikmetel dispersiooni ei ole, saame $$\dispers(W)=\left(\frac{\partial g}{\partial X}\right)^2\dispers(X) + \left(\frac{\partial g}{\partial Y}\right)^2\dispers(Y)$$ ehk standardhälvete kaudu $$\sigma(W)=\sqrt{\left(\frac{\partial g}{\partial X}\cdot \sigma(X)\right)^2 + \left(\frac{\partial g}{\partial Y}\cdot \sigma(Y)\right)^2}$$

Juhuslike arvude genereerimine

Lihtsaim algoritm ühtlase jaotusega pseudojuhuslike arvude saamiseks arvutis on järgmine: $$x_{n+1}=(ax_n+c)\,\mod\,m,$$ kus $a$, $c$ ja $m$ on täisarvud, kusjuures $0<a<m$ ja $0\leq c<m$. $m$ on suur täisarv ja parameetrite sobiva valiku korral saadavate arvude periood on samuti suurusjärgus $m$ (see siiski ei garanteeri, et saadavad arvud on statistiliselt sõltumatud, näiteks $a=1$ ja $c=1$ korral ei teki isegi näiliselt juhuslikke arve). Jada algväärtus $x_0$ (seed ehk seeme) tuleb tekitada mõnel muul viisil. Saadud juhuslikud täisarvud saavad ilmselt olema vahemikus $0\ldots m-1$, vastavad reaalarvud vahemikus $0...1$ saab jagatisega $x/m$. Kaasaegsed süsteemid kasutavad keerukamat algoritmi nimega Mersenne Twister.

Kui on olemas mingi juhusliku suuruse väärtuste massiiv, siis ligikaudse ettekujutuse saamiseks selle suuruse jaotusfunktsioonist joonestatakse histogramm. Selle tekitab funktsioon matplotlib.pyplot.hist, kus lisaks arvumassiivile saab näidata ka vahemiku (range) ja mitmeks intervalliks see jagada (bins). Kontrollime histogrammi abil, et nimetatatud algoritm tõepoolest genereerib ühtlase jaotusega arve:

In [5]:
from time import time

m = 2**31-1
a = 1103515245
c = 12345

t = time()   # aeg sekundites
t -= fix(t) # murdosa

x = int(fix(t * m))
X = []
for i in range(10000):
  x = (a*x + c) % m
  X.append(x/m)

hist(X, bins=20, range=(0,1), facecolor='g', edgecolor='k', alpha=0.7)
show()

Sama töö (aga Mersenne Twisteri algoritmiga) teevad rand jms funktsioonid moodulist numpy.random:

In [6]:
X = rand(10000)
hist(X, bins=20, range=(0,1), facecolor='g', edgecolor='k', alpha=0.7)
show()

Kui ühtlase jaotusega sõltumatud juhuslikud arvud $U_1$ ja $U_2$ on olemas, siis standardnormaaljaotusega juhuslikud arvud saab neist Box-Mulleri teisendusega: \begin{align*} N_1 &= \sqrt{-2\ln U_1}\cos(2\pi U_2),\\ N_2 &= \sqrt{-2\ln U_1}\sin(2\pi U_2). \end{align*} $N_1$ ja $N_2$ on samuti sõltumatud.

In [7]:
n = 10000

U1 = rand(n)
U2 = rand(n)
X = sqrt(-2*log(U1))*cos(2*pi*U2)

# teoreetilise kõvera jaoks 200 punkti
x = linspace(-3, 3, 200)
y = n*0.3*exp(-x**2/ 2) / sqrt(2*pi) # vahemik 6 ühikut jagatud 20 osaks = 0.3
hist(X, bins=20, range=(-3,3), facecolor='g', edgecolor='k', alpha=0.7)
plot(x, y, 'r-')
show()

Jällegi, sama töö teeks numpy.random.randn.

Olgu $X$ juhuslik suurus jaotusfunktsioonidega $f_X(x)$ ja $F_X(x)$. Me võime konstrueerida uue juhusliku suuruse $Y$ läbi seose $Y=g(X)$, kus $g$ on meelevaldne funktsioon. Milline on suuruse $Y$ tõenäosusjaotus? Kui $g$ on monotoonselt muutuv funktsioon, siis $dx$ ja $dy$ on üheselt seotud: $dy=g'(x)dx$. Vastavad tõenäosused peavad samuti olema võrdsed: $$f_Y(y)dy=f_X(x)dx,$$ millest pärast $dy$ asendamist $$f_Y(y)=\frac{f_X(x)}{g'(x)}.$$

Oletagem nüüd, et $g=F_X$. Kuna $F_X'(x)=f_X(x)$, siis järelikult $f_Y(y)=1$, st $Y$ on ühtlase jaotusega. Seega, kui me oskame tekitada ühtlase jaotusega juhuslikke arve $u$, siis meelevaldse kumulatiivse jaotusfunktsiooniga $F_X$ juhuslikke arve saab põhimõtteliselt teisendusega $x=F_X^{-1}(u)$, kus $F_X^{-1}$ tähendab $F_X$ pöördfunktsiooni.

Tsentraalne piirteoreem väidab, et dispersiooni omavate sõltumatute juhuslike suuruste summa jaotus läheneb kiiresti normaaljaotusele (liidetavate arvu kasvades), isegi kui komponentide jaotusfunktsioonid on täiesti erinevad normaaljaotusest. Selles võib veenduda isegi vähese arvu komponentide korral:

In [8]:
n = 10000 # elementide arv
X = rand(n) + rand(n) + rand(n)

hist(X, bins=20, range=(0,3), facecolor='g', edgecolor='k', alpha=0.7)
show()

On olemas selliseid jaotuseid, millel dispersioon puudub. Näiteks, kui liidetavad alluvad Cauchy jaotusele, siis on summa jaotus alati Cauchy jaotus ja tsentraalne piirteoreem ei kehti.

Punkthinnangud ja mõõtemääramatus

Reaalse juhusliku suuruse (näiteks mõne füüsikalise suuruse mõõtmistulemuse) tõelist jaotust ja selle parameetreid me ei tea. Olgu korduvate mõõtmiste tulemusena saadud juhuslik valim mõõdiseid $x_1,x_2,\ldots,x_n$ (nagu viimases näites massiiv X). Keskväärtuse $\mu$ hinnanguks sobib nende arvude aritmeetiline keskmine: $$\bar x=\frac{\sum x_i}{n}.$$ Lõpliku arvu katsete aritmeetiline keskmine on ise samuti juhuslik suurus, sest iga järgmise $n$-elemendilise arvukogumi jaoks tuleb $\bar x$ erinev. Tähistame seda juhuslikku suurust $\bar X_n$. Aritmeetilise keskmise definitsiooni baasil on lihtne veenduda, et ootuspäraselt $\expval(\bar X_n)=\expval(X)=\mu$.

Juhul kui me teaksime $\mu$ väärtust, võiks $X$ standardhälbe suurust hinnata definitsioonijärgse valemiga: $$s(x)=\sqrt{\frac{\sum (x_i-\mu)^2}{n}}.$$ Tegelikkuses on $\mu$ tundmatu. Selle asemel võib kasutada aritmeetilist keskmist $\bar x$, kuid siis selgub, et $$\expval[s^2(X)]=\frac{n-1}{n}\dispers(X).$$ Seega standardhälbe nihutamata hinnanguks sobib $$s(x)=\sqrt{\frac{\sum (x_i-\bar x)^2}{n-1}}.$$ Sel juhul öeldakse, et statistiline vabadusastmete arv on $n-1$, sest kuigi algselt meil oli $n$ sõltumatut andmeüksust $x_i$, sai üks vabadusaste juba ära kasutatud $\bar x$ hindamisel.

NumPy massiivi elementide summa, aritmeetilise keskmise ja standardhälbe saab mooduli numpy funktsioonidega sum, mean ja std (või klassi ndarray samanimeliste meetoditega). std kasutab vaikimisi nimetajas tegurit $n$, mitte $n-1$, kuid seda saab muuta andes funktsioonile nimelise argumendi ddof=1 (delta degrees of freedom).

In [9]:
print('summa =', X.sum())
print('keskmine =', X.mean())
print('standardhälve =', X.std(ddof=1))
summa = 14913.1385398
keskmine = 1.49131385398
standardhälve = 0.503024962593

Antud juhul on muidugi elementide arv $n$ nii suur, et $n$ ja $n-1$ erinevus on marginaalne.

Massiivi X aritmeetiline keskmine asub ilmselt histogrammi (kellukese) tipu lähedal ja standardhälve karakteriseerib selle kellukese laiust. Kuna $\bar x$ on samuti juhuslik suurus, tekib küsimus, kas valimi $x_i$ baasil saab hinnata ka $\bar x$ dispersiooni (näiteks mõõtemääramatust, kui korduvalt üle mõõdetud suuruse hinnanguks võetakse $\bar x$). Rakendades aritmeetilisele keskmisele operaatorit $\dispers$ ja lugedes üksikväärtused statistiliselt sõltumatuks, saame $$\dispers(\bar X_n)=\frac{1}{n}\dispers(X).$$ Kui $\dispers(X)$ hinnanguks võtta eespool defineeritud $s^2(x)$, siis suuruse $\bar x$ standardhälbe hinnanguks tuleb $$s(\bar x)=\frac{s(x)}{\sqrt n}=\sqrt{\frac{\sum (x_i-\bar x)^2}{n(n-1)}}.$$ On ilmne, et $s(x)$ praktiliselt ei sõltu katsete arvust $n$ (kui $n$ on suur), seevastu $s(\bar x)$ kahaneb pöördvõrdeliselt $\sqrt n$-ga.

Niisiis, kui massiiv X esindab näiteks mõne füüsikalise suuruse üksikmõõtmiste tulemusi, siis selle suuruse tegeliku väärtuse hinnang ja statistilise mõõtemääramatuse hinnang avalduvad järgmiselt:

In [10]:
m = X.mean()
s = X.std(ddof=1)/sqrt(n)
print( 'x = %.3f ± %.3f' % (m,s))
x = 1.491 ± 0.005

Vajadusel tuleb $s(\bar x)$ korrutada sobiva katteteguriga, et väljendada mõõtemääramatus nõutud usaldusnivool. Kui mõõdiste arv $n$ on suur, siis $\bar x$ on ligikaudu normaaljaotusega juhuslik suurus (tsentraalse piirteoreemi põhjal) ja samas $s(\bar x)$ on juba üsna lähedal $\bar x$ tegelikule standardhälbele, nii et sobiva katteteguri saabki leida normaaljaotuse baasil.

Kui $n$ on väike, aga siiski üksikmõõtmiste tulemused $x_i$ on vähemalt ligikaudu normaaljaotusega, siis suhe $(\bar x-\mu)/s(\bar x)$ järgib hoopis Student'i t-jaotust vabadusastmete arvuga $\nu=n-1$. $\nu\to\infty$ puhul $t$-jaotus läheneb normaaljaotusele.

Moodulis scipy.stats on Student'i t-jaotus esindatud objektiga t. Näiteks tõenäosustiheduse funktsioon näeb välja selline:

In [11]:
from scipy.stats import t

x = linspace(-4, 4, 200)
plot(x, t.pdf(x, 1), 'm-', label='ν=1')
plot(x, t.pdf(x, 2), 'b-', label='ν=2')
plot(x, t.pdf(x, 5), 'g-', label='ν=5')
plot(x, norm.pdf(x), 'r-', label='normaal-\njaotus\n(ν=∞)' )
ylim(bottom=0)
ylabel('tõenäosustihedus')
grid()
legend()
show()

Usaldusvahemiku otspunktid annab meetod t.interval:

In [11]:
p = 0.95 # usaldusnivoo
a, b = t.interval(p, n-1, loc=m, scale=s)
print( 'x asub tõenäosusega %.0f%% vahemikus %.3f ... %.3f' % (100*p, a, b))
x asub tõenäosusega 95% vahemikus 1.481 ... 1.501

Alternatiivselt võib katteteguri eraldi välja arvutada, võttes standardjaotuse (vaikimisi ongi loc=0 ja scale=1). Kasutada võib ka $t$-jaotuse kvantiilfunktsiooni (t.ppf).

In [12]:
#k = t.interval(p, n-1)[1]
k = t.ppf(0.5 + p/2, n-1)
print('kattetegur %.2f' % k)
print( 'x = %.3f ± %.3f (usaldusnivool %.0f%%)' % (m, k*s, 100*p))
kattetegur 1.96
x = 1.491 ± 0.010 (usaldusnivool 95%)

Viimaks tabelina kattetegurite väärtused sõltuvalt vabadusastmete arvust ja usaldusnivoost:

In [13]:
from scipy.stats import norm

print('%5s %8s %8s %8s' % ('ν', '90%', '95%', '99%'))
print('-'*35)
for ν in (1, 2, 3, 4, 5, 10, 20):
  print('%5d' % ν, end='')
  for p in (0.9, 0.95, 0.99):
    print(' %8.2f' % t.ppf(0.5+p/2, ν), end='')
    #print(' %8.2f' % t.interval(p, ν)[1], end='')
  print()

print('%5s' % '∞', end='')
for p in (0.9, 0.95, 0.99):
  print(' %8.2f' % norm.ppf(0.5+p/2), end='')
  ν   90%   95%   99%
-----------------------------------
  1   6.31  12.71  63.66
  2   2.92   4.30   9.92
  3   2.35   3.18   5.84
  4   2.13   2.78   4.60
  5   2.02   2.57   4.03
  10   1.81   2.23   3.17
  20   1.72   2.09   2.85
  ∞   1.64   1.96   2.58