ÜLIÕPILASTELE

Võtan rõõmuga juhendada putukahuvilisi üliõpilasi nii bakalaureuse-, magistri- kui ka doktoritöppe tasemel järgmistes valdkondades (iga valdkonna all mõni illustreeriv teema/küsimus):

putukate (sh tolmeldajate) mitmekesisus ja kaitse kiiresti muutuvates elupaikades ja maastikes

   - putukate liigirikkust mõjutavad tegurid
   - alternatiivsed elupaigad

emaste ja isaste erinevused kehasuuruses, arengukestuses, elueas, suremuses, levimises ja teistes tunnustes: põhjused, mehhanismid ja järelmid

   - emaste-isaste erinevused stressitundlikkuses putukatel
   - miks on emased putukad isastest tavaliselt suuremad?
   - miks esimene kevadel nähtud liblikas on peaaegu alati isane ehk miks kooruvad isased putukad valmikuna enne emaseid?
   - miks elavad emased putukad isastest kauem (või oli see vastupidi? - peab uurima)?

Esimese valdkonna teemad põhinevad eeskätt välitööde käigus kogutavatel andmetel, teise valdkonna teemad on enamasti meta-analüütilised uurimused, st uurimused, mille andmestik kogutakse peamiselt kirjandusest. Teema leiab kindlasti ka eksperimentaalsemast lähenemisest huvitatutele.

Bakalaureuseõppe tudengitest on eelistatud need, kes soovivad õpinguid jätkata magistrantuuris ja/või doktorantuuris.

Senised juhendamised:

DOKTORITÖÖD:
Mari-Liis Viljur 2019: Local and landscape effects on butterfly assemblages in managed forests
Margus Vilbas 2018: Biotic interactions affecting habitat use of myrmecophilous butterflies in Northern Europe (koos Toomas Espergiga)
Alexey Reshchikov 2015: The world fauna of the genus Lathrolestes (Hymenoptera, Ichneumonidae) (koos Nikita Klugega)
Anu Tiitsaar 2011: The effects of predation risk and habitat history on butterfly communities
Virve Sõber 2010: The role of biotic interactions in plant sexual reproduction (koos Mari Mooraga)

MAGISTRITÖÖD:
Aivar Erik Pärna 2023: Elupaigakasutust määravad parameetrid kahel obligatoorselt sipelgaseoselisel sinilibliklasel (koos Toomas Espergiga)
Epp Valdaru 2021: Metsamaastikud kimalaste elupaigana - liigirikkus ja liigiline koosseis erinevat tüüpi metsades (koos Mari-Liis Viljuri ja Daniel Valdmaga)
Auli Relve 2016: Päevaliblikad metsamaastikus - levimise liigisisene varieeruvus (koos Mari-Liis Viljuriga)
Triin Edovald 2015: Soo-tähniksinitiiva (Phengaris alcon) (Lepidoptera, Lycaenidae) munemispaiga valik liigi levila põhjapiiril (koos Margus Vilbasega)
Mari-Liis Viljur 2014: Raiesmikud päevaliblikate elupaigana - kas mets on levimisbarjääriks?
Aigi Margus 2014: Kliima soojenemise mõju liblikate kehasuurusele (koos Helen Vellauga)
Allar Liiv 2011: Parasvöötme päevaliblika kaalumuutus ning eluiga looduslikus ja labori keskkonnas (koos Anu Tiitsaare ja Freerk Mollemaniga)
Anu Sang 2007: The influence of host plant abundance and landscape connectivity to movement patterns of the clouded apollo (Parnassius mnemosyne, Lepidoptera: Papilionidae)
Virve Sõber 2006: Kahe erineva paljunemisviisiga taimeliigi paljunemisedukuse seos populatsiooni suuruse ja tihedusega (koos Mari Mooraga)

BAKALAUREUSETÖÖD:
Piia Tomingas 2021: Maastiku joonelemendid päevaliblikate vaatepunktist: ökoloogilised funktsioonid ja neid määravad tegurid
Anni Miller 2020: Rohumaade majandamise mõju sihktiivalistele. Alternatiivsed elupaigad
Anu Ainsaar 2020: Väljasuremisvõlg putukatel
Leino Algmaa 2014: Protandria evolutsioonilised põhjused putukatel
Ingrid Talgre 2013: Tähniksinitiibade Phengaris alcon ja P. rebeli levik ja ökoloogia - mida tuleks arvestada liigi kaitse kavandamisel (koos Margus Vilbasega)
Mari-Liis Viljur 2012: Geneetilise mitmekesisuse ökoloogilised tagajärjed putukapopulatsioonides
Paula Solvak 2012: Suremuse soolised erinevused putukatel
Aigi Margus 2010: Kliimamuutuste mõju putukate elukäigutunnustele (koos Helen Vellauga)
Hanna Kitt 2009: Suguline dimorfism putukate kehasuuruses: emaste ja isaste vaheliste erinevuste kujunemine ontogeneesis
Merje Schmeimann 2008: Kiskjate mõju saakloomade liigirikkusele (koos Anu Tiitsaarega)
Anu Tiitsaar 2005: Mida me teame ökoloogilistest koridoridest - ülevaade putukauurimustest
Maris Kauk 2004: Sugulise valiku mõju sugulisele dimorfismile putukate kehasuuruses


TUNNUSTUSED juhendatud üliõpilastele riiklikel teadustööde konkurssidel:

Mari-Liis Viljur 2014, I koht magistritöö "Raiesmikud päevaliblikate elupaigana - kas mets on levimisbarjääriks" eest
Mari-Liis Viljur 2012, III koht bakalaureusetöö "Geneetilise mitmekesisuse ökoloogilised tagajärjed putukapopulatsioonides" eest
Anu Sang 2010, diplom teadustöö "Indirect evidence for an extinction debt of grassland butterflies half century after habitat loss" (avaldatud ajakirjas Biological Conservation) eest
Anu Tiitsaar 2007, I koht magistritöö "Rööviku toidutaime tiheduse ja maastikulise sidususe mõju mustlaik-apollo (Parnassius mnemosyne, Lepidoptera: Papilionidae) liikuvusele" eest


Aadress: Liivi 2, 50409 Tartu
e-post: tiit.teder@ut.ee
CV Teadushuvid Kirjutised Üliõpilastele Kontakt In English Eesti