Juhendajaseminar / Supervisor seminar


Juhendan akadeemilisi töid kõigis õppeastmetes. Eelistatud on uurimisteemad, mis seostuvad semiootika osakonna käimasolevate teadusprojekide ja -tegevusega loodusesemiootika alal või mis puudutavad zoosemiootikat, ökosemiootikat, ökokriitikat või keskkonnakommunikatsiooni uuringuid. Aimu võimalikest uurimisteemadest annavad ka minu juhendamisel varemkaitstud lõputööd.

I supervise academic works from bachelor to doctoral theses. Prefered are topics that relate to ongoing research grants and activities in semiotics of nature at the Department of Semiotics or that relate to zoosemiotics, ecosemiotics, ecocriticism or environmental communication studies. For an idea about the possible research topics, please see the academic works defended in previous years.


Juhendatud lõputööd / Supervised theses

Semiootika ja kultuuriteooria / Semiotics and theory of culture

Bakalaureusetööd / BA theses
 • Rattasepp, Silver 2008. Evolutsioonilise ja generativistliku keele- ja kommunikatsioonikäsitluse kontseptuaalne analüüs, ning keskkonnakogemus kommunikatsiooni alusena (Conceptual analysis of evolutionary and generativist approaches to language and communication, and the experience of the environment as basis for communication).
 • Mäekivi, Nelly 2009. Roll ja kommunikatsioon: zoosemiootiline käsitlus (Role and communication: A zoosemiotic perspective).
 • Subert, Teevi 2011. Semiootilise läve küsimustest ja käsitlustest (A semiotic threshold as a concept).
 • Roosaar, Eva 2011. Sünesteesia semiootiline analüüs (A semiotic analysis of synaesthesia).
 • Kull, Kristina 2015. Nišiloome semiootika (Semiotics of Niche Construction).

Magistritööd / MA theses
 • Rattasepp, Silver 2010. Semiootika kui postepidermse filosoofia poole: Probleemipüstitus (Towards semiotics as post-epidermic philosophy: stating the problem).
 • Mossolova, Anna 2011. (kaasjuhendaja/ co-supervisor) Perspectives on the origin and practice of ritual masking.
 • Tucker, Arlene 2011. Meaningful play: Applying zoosemiotics to game development.
 • Mäekivi, Nelly 2011. Loomaaed kui semiootiline keskkond: Tallinna Loomaaia näitel (Zoological garden as a semiotic environment: The case of Tallinn Zoo).
 • Jenkins, Derek Clayton 2013. Pärisnimed kui keeleelsed märgid(Personal Names as Pre-Linguistic Signs).
 • Kiiroja, Laura 2013. Sotsialiseerimise zoosemiootika: juhtumiuuring punarebaste (Vulpes Vulpes) sotsialiseerimisest Tangeni loomapargis, Norras (The Zoosemiotics of Socialization: Case-Study in Socializing Red Fox (Vulpes Vulpes) in Tangen Animal Park, Norway).
 • Mircea, Alina-Ruxandra 2014. Dr. Beringeri "Lügensteine" ja "loomulike hieroglüüfide" dilemma kaheksateistkümnenda sajandi loodusfilosoofias ja visuaalsetes praktikates (Dr. Beringer's "Lügensteine" and the Semiotic Dilemma of "Natural Hieroglyphs" in Eighteenth-Century Natural Philosophy and Visual Practices)
 • Viskus, Ele 2014. Tants liikideülese nähtusena: zoosemiootiline perspektiiv (Dance as a Cross-Species Phenomenon: A Zoosemiotic Perspective).
 • Kruis, Jamie Lee 2015. Vahetu keskkonnataju semiootiline modelleerimine: keskkond kui tekst ja selle loomine õppimise läbi (Semiotic Modeling of Direct Perception: Environment as Text and Creating it through Learning).
 • Mazitova, Daria 2015. Ökoloogilise disaini semiootiline mõõde Tartu Loodusmaja näitel (Semiotic Dimension of Ecological Design: The Case of Tartu Loodusmaja).

Doktorandid / PhD students
 • Francesco Carpanini. Keskkonnakonfliktide ökosemiootiline käsitlus (An Ecosemiotic Approach to Environmental Conflicts).
 • Gramigna, Remo. Valetamise semiootilised perspektiivid ja kommunikatsiooni pettuslikud vormid (Semiotics Perspectives on Lying and Deceitful Forms of Communication).
 • Rattasepp, Silver. Semiootika kui postepidermse filosoofia poole: Probleemipüstitus (Towards Semiotics as Post-Epidermic Philosophy: Stating the Problem).
 • Mäekivi, Nelly. Loomaaia keskkondade modelleerimine ja semiootiline võrdlev analüüs (Modeling and semiotic comparative analysis of zoo environments).

Bioloogia / Biology

Bakalaureusetööd / BSc theses
 • Annaliis Leitmäe 2011. (kaasjuhendaja / co-supervisor) Oudemansi printsiip: arengulised ja ökoloogilised aspektid (Oudemans principle: developmental and ecological prespecives).

Juhendid ja abimaterjalid / Regulations and guides


Timo Maran, Tartu Ülikooli semiootika osakond
Department of Semiotics at the University of Tartu