MIMIKRI SEMIOOTIKA
Timo Maran
Tartu Ülikooli doktoritöid
Tartu: Tartu Ülikooli kirjastus, 2008 – 218 lk.
ISBN 978-9949-11-977-8
Eesti looduskultuur

Sisukord:

SISSEJUHATUS   9

1. KOMMUNIKATSIOONI TEOREETILINE KIRJELDAMINE   15
1.1. Shannoni-Weaveri kommunikatsioonimudelis sisalduvad võimalused   17
1.2. Tagasiside tüübid ja kommunikatsiooni ajaline dünaamika   21
1.3. Kommunikatsiooni semiootilised dimensioonid ja elemendid  26
1.4. Kommunikatsiooni põhjused ja funktsioonid   34
1.5. Kommunikatsiooni defineerimine   38

2. NIHKEGA KOMMUNIKATSIOONINÄHTUSED   43
2.1. Möödakommunikatsioon   45
2.2. Pettus   50
2.3. Jäljendamine   58
2.4. Sarnasuse roll nihkega kommunikatsiooninähtustes   62

3. BIOKOMMUNIKATSIOONI KIRJELDAMISE LÄHTEKOHAD   69
3.1. Funktsioonid ja tähendused biokommunikatsioonis   71
3.2. Biokommunikatsioonisüsteemide mitmekesisuse alused   76
3.3. Biokommunikatsioon evolutsiooni ja elutegevuse vahel   82
3.4. Liigisisene ja liikidevaheline kommunikatsioon   86

4. MIMIKRI MÄÄRATLEMINE JA STRUKTUUR   92
4.1. Mimikri osalised, omadused ja definitsioonid   93
4.2. Struktuursed vaatenurgad mimikrile   101
4.3. Wolfgang Wickleri süsteemne mimikrikäsitlus   106

5. MIMIKRI TÜÜBID JA TÜPOLOOGIAD   110
5.1. Mimikri tüübid   111
5.2. Mimikri tüpoloogilistes seostes teiste kohastumustega   118
5.3. Mimikri tüpoloogiad   124

6. MIMIKRI SEMIOOTILISED ASPEKTID   130
6.1. Mimikri semiootiline kirjeldamine   131
6.2. Mimikrinähtuste semiootiline tüpoloogia   146
6.3. Vaatleja positsioon mimikrinähtuste kirjeldamisel  159

7. MIMIKRI, SEMIOOS JA EVOLUTSIOON   165
7.1. Mimikri evolutsioonilised käsitlused ja alternatiivsed põhjendused   166
7.2. Mimikrinähtuste evolutsioon ja semiootiline mõõde   172
7.3. Semioosiline kommunikatsioon ja evolutsioon   177

KOKKUVÕTE   183

KIRJANDUS   189

INDEKS   210