SEMIOOTIKA PIIRID.
BOUNDARIES OF SEMIOTICS

Konverentsi teesid. Conference Abstracts
Toim. Timo Maran, Silvi Salupere ja Katre Väli
Tartu: Eesti Semiootika Selts,
Tartu Ülikooli Kirjastus, 2006. – 63 lk.
ISBN 9949-11-480-2
Eesti looduskultuur

Sisukord:

TIMO MARAN
Eessõna   8

KAIE KOTOV
Miks semiootika ei räägi asjast - ja millest ta siis räägib?   12
What Semiotics Is Not About - and What It Might Be About?   13

KALEVI KULL
Piiridest vegetatiivse ja animaalse semioosi puhul   15
On the Boundaries of Vegetative and Animal Semiosis   16

PEET LEPIK
Tekstigeneraatorite süsteemist indiviidi ja kultuuri reproduktiivses (auto)kommunikatsioonis  17
On the System of Text-Generators in the Reproductive (Auto)communication of the Individual and Culture  18

MARIA-KRISTIINA LOTMAN
Värsi piiridel  19
On the Boundaries of Verse  20

ANDRES LUURE
Piiritu semiootika? Ehk kas kommunikatsioon mehe ja naise vahel on võimalik?  22
Semiotics without Borders? Or Is the Communication Between Man and Woman Possible?  23

ENDLA LÕHKIVI
"Piirilepingud" teaduses: raskused teadusfilosoofilisel ja -sotsioloogilisel teaduse määratlemisel  24
Boundaries in Science: Problems with the Definition of Science in Philosophy of Science and Sociology of Scientific Knowledge  24

TIMO MARAN
Ökosemiootika, looduskirjandus ja liikidevaheline kommunikatsioon  25
Ecosemiotics, Nature Writing, and Communication Between Species  27

DANIELE MONTICELLI
Viibida piiril. Ruumilisest ja ajalisest otsustamatusest  29
Lingering in the Border. On the Undecidability of Space and Time  30

ÜLAR PLOOM
"Sees" ja "väljas" keskaja itaalia luules  31
On Some Problems of the Relation of the "Inside" and "Outside" in Medieval Italian Poetry  32

LINNAR PRIIMÄGI
Semiosfääri piir  34
The Semiosphere Border  36

IVAR PUURA
Tundmatu kodustamine  37
Domesticating the Unknown  39

ÜLLE PÄRLI
Hermeneutilisest ja semiootilisest keelekäsitlusest: mõistepaarid lõpmatu/lõplik, määramatu/määratletu  40
On the Hermeneutic and Semiotic Aspects of Language; Dual Concepts of Finite/Infinite and Definite/Indefinite  40

TIIT REMM
Koht ruumilise ja ajalise maailmakirjelduse piiril  42
Place on the Boundary of Temporal and Spatial Representation of the World  43

SILVI SALUPERE
Semiootika piirid Tartu-Moskva koolkonna valguses  44
The Boundaries of Semiotics in the Light of the Tartu-Moscow School  46

RENATA SÕUKAND
Mis teeb taimest ravimtaime: analüüs Peirce'i triaadse märgiteooria valguses  47
What Makes the Medicinal Plant: the Analysis in the Light of the Triadic Sign Theory of Ch. S. Peirce  48

ELIN SÜTISTE
Omakirjanduse piiridel: tõlkekirjandus "Eesti Kirjanduses" 20. sajandi alguses  49
On the Boundaries of "Our Own Literature": Translated Literature in the Journal "Eesti Kirjandus" at the Beginning of the 20th Century  50

PEETER TOROP
Distsiplinaarsed piirid, uurimisobjektide piirid ja teadlase identiteet  51
Disciplinary Boundaries, Boundaries of the Research Objects and the Identity of Researcher  52

KADRI TÜÜR
Mida teha looduskirjandusega: märkmeid perifeeriast  53
Of What Use is Nature Writing: Remarks from Periphery  54

BERK VAHER
Eneseloome utoopilises eksotitsismis: Abdul Mati Klarweini Milk N' Honey  55
Creation of Self in Utopian Exoticism: Milk N' Honey by Abdul Mati Klarwein  56

REIN VEIDEMANN
Eesti piiri küsimus kui "semiootiline trauma"  58
The Problem of Estonian Border as a "Semiotic Trauma"  59

ESTER VÕSU, SILVI SALUPERE
"Päris" eesti toit: mudelid ja praktikad  61
"Real" Estonian Food: Models and Practices  62