Rakendustarkvara: TeX — küsimused ja vastused

Küsimused

 1. Millega TeXi kirjutada?
 2. Kuidas kaks autorit saavad töötada sama failiga?
 3. WinShelli viga: can't write on file main.log?
 4. Kuidas teha (joonistega) pdf-faili?
 5. Kuidas saada lahti Yapi kuvatavast "putukast"?
 6. Kuidas saada täpitähti?
 7. Kuidas tippida katusesümbolit?
 8. Kuidas trükkida summa ja korrutise märke?
 9. Kuidas murde suurendada?
 10. Kuidas murde taandada?
 11. Kuidas eemaldada kümnendarvus komale järgnev tühik?
 12. Kuidas jätta valemi sisse tühja ruumi?
 13. Kuidas lisada valemisse teksti?
 14. Kuidas tagada valemi toimimist töörežiimist sõltumatult?
 15. Kuidas teksti sõrendada?
 16. Kuidas teksti alla joonida?
 17. Kuidas trükkida vene keelt?
 18. Kuidas jätta tühja rida?
 19. Kuidas minna uuele reale?
 20. Kuidas minna uuele leheküljele?
 21. Kuidas täita lehekülg vertikaalselt?
 22. Kuidas lükata tekst reas kahte serva laiali?
 23. Kuidas lükata tekst paremasse serva?
 24. Kuidas vormistada tiitellehte?
 25. Kuidas kustutada tiitellehelt leheküljenumbrit?
 26. Kuidas saada valem rea keskele?
 27. Kuidas valemeid nummerdada?
 28. Kuidas muuta enumerate-numeratsiooni?
 29. Kuidas sisestada teoreemi?
 30. Kuidas sisestada teoreemi tõestust?
 31. Kuidas nummerdada teoreeme rooma numbritega?
 32. Kuidas trükkida kraadisümbolit?
 33. Kuidas trükkida vektori noolt?
 34. Kuidas suurendada (vähendada) matemaatilisi sümboleid?
 35. Kuidas trükkida matemaatilisi sümboleid poolpaksult?
 36. Kuidas trükkida arvuhulkade sümboleid?
 37. Kuidas trükkida ≤?
 38. Kuidas trükkida trigonomeetrilisi funktsioone?
 39. Kuidas kirjutada limese (summa, integraali) alla rajasid?
 40. Kuidas kirjutada topeltsummat?
 41. Kuidas valemeid vertikaalselt joondada?
 42. Kuidas tekstis valemit poolitada?
 43. Kuidas tekstis valemi poolitamist keelata?
 44. Kuidas teha mitmerealist valemit?
 45. Kuidas trükkida allmärkust?
 46. Kuidas trükkida leheküljenumbrit üles vasakusse serva?
 47. Kuidas mahutada tekst ühele leheküljele?
 48. Kuidas lehekülge paberil nihutada?
 49. Kuidas vaadata lehekülge A5 formaadis?
 50. Kuidas teksti vähendada?
 51. Kuidas vähendada teksti ja valemite vahesid?
 52. Kuidas paigutada tekst ja joonis kasti sisse?
 53. Kuidas teha jooniseid?
 54. Kuidas kanda joonisele koordinaatruudustikku?
 55. Kuidas anda joonise punktidele nimesid?
 56. Kuidas paigutada joonisel märgend punkti alla?
 57. Kuidas teha joonisel nooli?
 58. Kuidas suurendada joonisel nooleotsi?
 59. Kuidas kanda joonele ühikkriipse?
 60. Kuidas teha joonisel kõverjooni?
 61. Kuidas teha joonisel katkendlikke jooni?
 62. Kuidas teha joonisel poolringi?
 63. Kuidas teha joonisel nurgatähiseid?
 64. Kuidas kasutada joonisel LaTeXi käskusid?
 65. Kuidas joonisel märgendeid pöörata?
 66. Kuidas joonisel viirutada?
 67. Kuidas lisada joonist ja sellele automaatselt viidata?
 68. Kuidas muuta joonise numbrit?
 69. Kuidas paigutada joonis rea keskele?
 70. Kuidas paigutada joonis teksti kõrvale paremale?
Autorid

Vastused

 1. Millega TeXi kirjutada?

  Texmaker, TeXworks, WinShell, TeXShop, gedit, ...

  Redaktorite võrdlus

 2. Kuidas kaks autorit saavad töötada sama failiga?

 3. WinShelli viga: can't write on file main.log?

  Sulgege projekt (Project-Close).

 4. Kuidas teha (joonistega) pdf-faili?

 5. Kuidas saada lahti Yapi kuvatavast "putukast"?

  Ärge muretsege, "putukas" kaob trükkimisel ära.

 6. Kuidas saada täpitähti?
  1. \usepackage[T1]{fontenc}
    \usepackage[estonian]{babel}
   
    õäöüÕÄÖÜ
    ~o"a"o"u~s~z~O"A"O"U~S~Z
    
  2. \usepackage[utf8]{inputenc}

 7. Kuidas tippida katusesümbolit?
  1. US-klaviatuuriga
  2. Start-Accessories-Character_Map-Select-Copy-Paste
  3. Alt+94 (V.Koort)

 8. Kuidas trükkida summa ja korrutise märke?
  1. \sum ja \prod (mitte \Sigma ja \Pi)
  2. \times või \cdot
 9. Kuidas murde suurendada?
  1. \[\frac{1}{2}\]
  2. \displaystyle\frac{1}{2}
  3. \usepackage{amsmath}
    \dfrac{1}{2}
    
  4. \frac{\strut 1}{\strut 2}
  5. \frac{\textstyle
      \rule[0pt]{0pt}{.8em} 
      3}{\textstyle\strut 2}
    
 10. Kuidas murde taandada?
   \usepackage{cancel}
   \cancel{15}
   \stackrel{3}{15}
   \overset{3}{15}
   \underset{3}{15}
   
  Võib kasutada ka üldisemaid vahendeid nagu matemaatiline tabel:
   
   \begin{array}[b]{@{}c@{}} %rajastab alumise serva järgi
   3\\
   15
   \end{array}
   
 11. Kuidas eemaldada kümnendarvus komale järgnev tühik?
  1. $2{,}4$
    
  2. \usepackage{icomma}
    
 12. Kuidas jätta valemi sisse tühja ruumi?
   x=1,\quad y=2
   x=1,\qquad y=2
   
 13. Kuidas lisada valemisse teksti?
  1. \text{...}
  2. \mbox{...}

 14. Kuidas tagada valemi toimimist töörežiimist sõltumatult?
  \ensuremath{\sin x}
 15. Kuidas teksti sõrendada?
  1. soul
    \usepackage{soul}
    %\usepackage{soulutf8}
    
    S~orenda \so{seda teksti}.
    
  2. tühikutega
    {\spaceskip 1mm t e k s t}
    {\spaceskip 1mm l i i t-\break s ~o n a}
    
 16. Kuidas teksti alla joonida?
   \underline{tekst}
   
 17. Kuidas trükkida vene keelt?
  1. \usepackage[russian]{babel}
  2. \input{cyracc.def}
    \font\tencyr=wncyr10
    \def\cyr{\cyracc\tencyr}
    Vt. {\cyr \`Elementy teorii \`ellipticheskih funkci\u\i}
    
  3. 7-bitise ascii-teksti jaoks saab kasutada AMS skeemi.
   8-bitise kirja võib teisendada 7-bitiseks programmiga email-ru.tex.
   8-bitise teksti korral peate määrama sisend- ja väljundkodeeringu.
    \usepackage[cp1251]{inputenc}% ascii tabeli teine pool OT2 korral
    \usepackage[T2A]{fontenc}% T2A/OT2
    
   T2A korral on vene tähed ascii-tabeli teises pooles.
   OT2 kodeering asendab vene tähtedega ka tabeli esimese poole, kasutades AMSFonts'i wn-kirju.

 18. Kuidas jätta tühja rida?
  1. \bigskip
  2. \\[\bigskipamount]
  3. \vspace{\bigskipamount}

 19. Kuidas minna uuele reale?
  1. TeX läheb uuele reale automaatselt. Tekstilõik küljendatakse pärast selle lõppu, kasutades vastava keele poolitusreegleid.
  2. Tekstilõigu lõpetab kas tühi rida või käsk \par.
  3. Valemi viimiseks eraldi reale kasutage displaymath-keskkonda
    \begin{dispalymath}      \[
    ...          või   ...
    \end{displaymath}       \]
    
  4. Sunniviisiliselt saab rida vahetada käsuga \\, \newline või \linebreak[4]

 20. Kuidas minna uuele leheküljele?
  1. \newpage
  2. \clearpage
  3. \pagebreak[4]

 21. Kuidas täita lehekülg vertikaalselt?
  1. \vfill
  2. \vspace{1cm}
  3. \\[1cm]

 22. Kuidas lükata tekst reas kahte serva laiali?
   \leftline{See on vasakus servas\hfill ja see on paremas servas}
   
 23. Kuidas lükata tekst paremasse serva?
  1. \hfill ...\\
  2. \begin{flushright}...\end{flushright}

 24. Kuidas vormistada tiitellehte?
  1. \title{...\thanks{...}}
    \author{}
    \date{\today}
    \maketitle
    
  2. \documentclass[titlepage]{article}
    \begin{titlepage}
    ...
    \end{titlepage}
    
  3. käsitsi

  4. \usepackage{ut_thesis}

 25. Kuidas kustutada tiitellehelt leheküljenumbrit?

  \thispagestyle{empty}

 26. Kuidas saada valem rea keskele?
  1. \begin{displaymath}    \[
    ...         või  ...
    \end{displaymath}     \]
    
  2. Eemaldage \documentclass käsu parameeter fleqn
  3. Töötab ka plain-TeXi $$...$$, kuigi LaTeX seda ei toeta.

 27. Kuidas valemeid nummerdada?
   \setcounter{equation}{9}
   \begin{equation}
   ...
   \end{equation}
   
 28. Kuidas muuta enumerate-numeratsiooni?
   \begin{enumerate}
   \setcounter{enumi}{14}
   \item ...
   \item[16.] ...
   \item[17.\hspace{1em}] ...
   \end{enumerate}
   
 29. Kuidas sisestada teoreemi?

   \newtheorem{Teoreem}{Teoreem}
   \begin{Teoreem}
   ...
   \end{Teoreem}
   

 30. Kuidas sisestada teoreemi tõestust?
  1. \usepackage{amsmath}
    \usepackage{amssymb}
    \newtheorem*{Toestus}{Tõestus}
    \begin{Toestus}
    ...$\blacksquare$
    \end{Toestus}
    
  2. \usepackage{amsthm}
    \usepackage{amssymb}
    \renewcommand{\qedsymbol}{$\blacksquare$}
    \begin{proof}[Tõestus]
    ...
    \end{proof}
    
 31. Kuidas nummerdada teoreeme rooma numbritega?
   \newtheorem{teoreem}{}
   \renewcommand{\theteoreem}{\Roman{teoreem}}
   \setcounter{teoreem}{11}
   
 32. Kuidas trükkida kraadisümbolit?
   
   $1^\circ$
   
 33. Kuidas trükkida vektori noolt?
   $\overrightarrow{AB}$
   
 34. Kuidas suurendada (vähendada) matemaatilisi sümboleid?
   \displaystyle
   \textstyle
   \scriptstyle
   \scriptscriptstyle
   
 35. Kuidas trükkida matemaatilisi sümboleid poolpaksult?
  1. \boldmath $a$ \unboldmath
  2. $a=\mbox{\boldmath $b$}$
  3. $\boldsymbol{a}$
  4. $\mathbf{a}$

 36. Kuidas trükkida arvuhulkade sümboleid?
   \usepackage{amssymb}
   $\mathbb{N}$
   
 37. Kuidas trükkida ≤?
   \usepackage{amssymb}
   \leqslant
   
 38. Kuidas trükkida trigonomeetrilisi funktsioone?
   \sin, \cos, \tan, \cot, \arg
   
 39. Kuidas kirjutada limese (summa, integraali) alla rajasid?
   \lim\limits
   \int\limits_0^1
   
 40. Kuidas kirjutada topeltsummat?
   \sum_{i=1\to n\atop j=1\to m}
   
 41. Kuidas valemeid vertikaalselt joondada?
  1. \begin{eqnarray*}
    a& =& b\\
    & =& c\\
    \end{eqnarray*}
    
  2. \[
    \begin{array}{rl}
    ...&...\\
    &...\\
    \end{array}
    \]
    
 42. Kuidas tekstis valemit poolitada?
   a=\break=b
   
 43. Kuidas tekstis valemi poolitamist keelata?

  Plain TeXis on selleks tilde-sümbol, aga babeli paketi eesti keele reeglid annavad tildele teise tähenduse. Rea poolitamist saab keelata Plain TeXi käsuga \nobreak või LaTeXi käsuga \nolinebreak[4].

   $a={\nobreak} b$
   muutuja{\nobreak} $x$
   
 44. Kuidas teha mitmerealist (nummerdamata) valemit?
   \begin{eqnarray*}
   ...\\
   ...
   \end{eqnarray*}
   
  või parem
   %\usepackage{amsmath}
   \begin{gather*}
   ...\\
   ...
   \end{gather*}
   
 45. Kuidas trükkida allmärkust?
   \footnote{M"arkus}
   
 46. Kuidas trükkida leheküljenumbrit üles vasakusse serva?
  1. \setcounter{page}{299}
    \pagestyle{empty}
    \leftline{\thepage}
    
  2. \setcounter{page}{299}
    \usepackage{fancyhdr}
    \pagestyle{fancy}
    \lhead{\thepage}
    \chead{}
    \rhead{tekst}
    \lfoot{}
    \cfoot{}
    \rfoot{}
    %\renewcommand{\headrulewidth}{0pt}
    
 47. Kuidas mahutada tekst ühele leheküljele?
   \setlength{\textwidth}{11cm}
   \setlength{\textheight}{18cm}
   \setlength{\baselineskip}{4mm}
   
 48. Kuidas lehekülge paberil nihutada?
   \hoffset-1cm
   \voffset-2cm
   
 49. Kuidas vaadata lehekülge A5 formaadis?
  1. yap: view-options-display-paper_size-a5
  2. xdvi -paper a5
  3. dvips -t a5
   dvips -T 148mm,210mm

 50. Kuidas teksti vähendada?
   \begin{small}    \begin{footnotesize}
   ...      või  ... 
   \end{small}     \{footnotesize}
   
 51. Kuidas vähendada teksti ja valemite vahesid?
   \setlength{\abovedisplayskip}{1pt}% \begin{document}'i järel
   \setlength{\belowdisplayskip}{1pt}
   \setlength{\abovedisplayshortskip}{1pt}
   \setlength{\belowdisplayshortskip}{1pt}
   
 52. Kuidas paigutada tekst ja joonis kasti sisse?
   \fbox{\parbox{10cm}{
   \hspace{1em}% lõigu taane!
   Tekstilõik
   \begin{picture}(2,2)
   \uput(1,1){joonis}
   \end{picture}
   }%\parbox
   }%\fbox
   
 53. Kuidas teha jooniseid?
  1. Picture-keskkond
    \setlength{\unitlength}{1cm}
    \begin{picture}(5,3)
    ...
    \end{picture}
    
  2. PSTtricks
    \psset{unit=1cm}
    \usepackage{pstricks}
    \begin{pspicture}(5,3)
    ...
    \end{pspicture}
    
  3. MetaPost
    \usepackage{graphicx}
    \includegraphics{joonis.100}% Metapost: mpost joonis.mp
    
    %----joonis.mp----
    beginfig(100);
    u=1cm;
    pickup pencircle scaled .8pt;
    ...
    endfig;
    end;
    %----joonis.mp---- 
   
    math>mpost joonis.mp
    
  4. TikZ
    \usepackage{tikz}
    \begin{tikzpicture}[scale=0.5]
    ...
    \end{tikzpicture}
    
 54. Kuidas kanda joonisele koordinaatruudustikku?
  1. TikZ
    \draw[step=1cm,gray,very thin] (0,0) grid (5,5);
    
 55. Kuidas anda joonise punktidele nimesid?
  1. TikZ
    \node (A) at (1,1){};
    \node (B) at (2,2){};
    \draw (A.center) -- (B.center);
    
 56. Kuidas paigutada joonisel märgend punkti alla?
  1. PSTricks
    \uput[d](4,3.6){$P_1$}
    % skeem: ul u ur
    %     l  r
    %     dl d dr    
    \psdots[dotstyle=o](0.5,3.6)(4,3.6)
    
  2. MetaPost
    u=1cm;
    dotlabel.bot(btex $x$ etex, (1.5u,2u));
    % skeem: ulft top urt
    %     lft   rt
    %     llft bot lrt
    label(btex $\scriptstyle\circ$ etex, (1.5u,2u));
    
  3. TikZ
    \draw (1,2) node [anchor=north] {$r=1$};
    \draw (1,2) node [below] {$r=1$};
    
 57. Kuidas teha joonisel nooli?
  1. Picture
    \put(0,0){\vector(1,1){1.5}}
    
  2. PSTricks
    \psline{->}(0,0)(1,1.5)
    
  3. MetaPost
    u=1cm;
    drawarrow (0u,0u)--(1u,1.5u);
    
  4. TikZ
    \draw[->] (1,1)--(1,2);
    
 58. Kuidas suurendada joonisel nooleotsi?
  1. TikZ
    \begin{tikzpicture}[>=latex]
    \draw[->] (1,1)--(1,2);
    \draw[latex-latex] (1,1)--(2,1);
    \draw[->,>=stealth] (1,1)--(2,1.5);
    \end{tikzpicture}
    
 59. Kuidas kanda joonele ühikkriipse?
  1. TikZ
    \foreach \x in {1,2,3}
    \draw (\x,6.9) --(\x,7.1);
    
 60. Kuidas teha joonisel kõverjooni?
  1. Picture
    \thicklines
    \qbezier(0,0)(0,1)(1,1)
    
  2. PSTricks
    \pscurve[linewidth=1.6pt](0,0)(0,1)(1,1)
    
  3. MetaPost
    pickup pencircle scaled 1.6pt; 
    draw (0u,0u)..(0u,1u)..(1u,1u);
    
  4. TikZ
    \draw[line width=1.6pt](0,0)..controls(1,0)..(2,2);
    
 61. Kuidas teha joonisel katkendlikke jooni?
  1. PSTricks
    \psset{dash=5pt 3pt}
    \psline[linestyle=dashed](1,1)(2,2)
    
  2. MetaPost
    draw (1,1)--(2,2) dashed evenly scaled 4;
    draw (1,1)--(2,2) dashed dashpattern(on 6bp off 12bp on 6bp);
    
  3. TikZ
    \draw [dashed] (0,0)--(2,2);
    
 62. Kuidas teha joonisel poolringi?
  1. TikZ
    \begin{tikzpicture}
    \draw[fill=yellow,color=yellow] (1,1) arc (0:180:1cm);
    \end{tikzpicture} 
    
 63. Kuidas teha joonisel nurgatähiseid?
  1. PSTricks
    \psarc(0,0){0.5}{0}{90}
    \psarc[arrowsize=4pt,arrowinset=0]{->}(0,0){.8}{0}{90}
    \uput[ur](0,0){.}
    
  2. TikZ
    
    \draw [->](3,2) arc (0:30:1); %TikZ 2.10: [start angle=0,end angle=30,radius=1]
    \draw (3,2) node [above left] {$\alpha$};
    
 64. Kuidas kasutada joonisel LaTeXi käskusid?
  1. MetaPost
    %----joonis.mp----
    verbatimtex
    \documentclass{article}
    \usepackage[estonian]{babel}
    \begin{document}
    etex;
    label.bot(btex ~O etex, (2.6u,.52u));
    %----joonis.mp----
   
    math>setenv TEX latex
    math>mpost joonis.mp
    
 65. Kuidas joonisel märgendeid pöörata?
  1. Picture
    \put(0,0){\rotatebox{90}{$f(a+)$}}
    
  2. PSTricks
    \uput[ul]{90}(4,3.6){$P_1$}% up-left=135
    
  3. MetaPost
    picture p;
    p:=thelabel( btex $f(x)=y$ etex, (3u,2u));
    draw p rotated(90);
    
  4. TikZ
    \draw [line width=1.6pt] (0,0) -- 
     node[near end,sloped,above] {$y=ax+b$} (2,2);
    
 66. Kuidas joonisel viirutada?
  1. PSTricks
    \psframe[fillstyle=hlines*](0,0)(1,1)
    \psframe[fillstyle=solid,fillcolor=blue](1,0)(2,1)
    
  2. MetaPost
    path q;
    q:=(1,1)--(1,2)--(2,2)--(2,1)--cycle;
    fill q withcolor blue;
    
  3. TikZ
    \draw [pattern=north east lines] (1,1) circle (1);
    
 67. Kuidas lisada joonist ja sellele automaatselt viidata?
   \begin{figure}[hb]
   ...
   \caption{...}
   \label{joonis3}
   \end{figure}
   Vaata joonist \ref{joonis3}
   
 68. Kuidas muuta joonise numbrit?
   \usepackage{caption}
   \setcounter{figure}{90}
   \renewcommand{\figurename}{Joon.}
   
 69. Kuidas paigutada joonis rea keskele?
   \begin{center}
   ...       või  \centerline{}
   \end{center}
   
 70. Kuidas paigutada joonis teksti kõrvale paremale?
  1. Wrapfig
    \usepackage{wrapfig}
    \begin{wrapfigure}{r}{5cm}% l-vasakule, r-paremale
    ...
    \end{wrapfigure}
    
  2. Floatflt
    \usepackage{floatflt}
    \begin{floatingfigure}[r]{5cm}% l-vasakule, r-paremale
    ...
    \end{floatingfigure}
    
  3. hangindent
    \hangindent=5cm
    \hangafter=-6% >0-vasakule, <0-paremale
    

© 2001–2017 Tõnu Tamme
Tänan täienduste ja soovituste eest Valeri Koorti ja Indrek Zolku.

Viimati muudetud 18. aprillil 2017. a.