E-õppe mudelid

E-õpet ei tohiks kasutada lihtsalt e-õppe pärast - e-õppe kasutamiseks peab olema vajadus. Tehnoloogilised vahendid on õpetaja käsutuses selleks, et aidata õppetööd paremini ja efektiivsemalt läbi viia ning uute sihtrühmadeni jõuda. Kursust planeerides peaks õpetaja kõigepealt otsustama, missuguseid õpetamisstrateegiad ta õppeprotsessis kasutab ning alles seejärel valima sobivad tehnoloogilised vahendid nende strateegiate elluviimiseks. Tavaliselt kasutatakse kursuse läbiviimiseks kombineeritult erinevaid tehnoloogilisi vahendeid ja meediume. Iga kursust pole mõtet täielikult veebipõhiselt õpetada, vaid tuleks leida sobiv kombinatsioon e-õppe ja auditoorse õppe vahel. Laias laastus võiks eristada nelja e-õppe mudelit:

  • Täielikult veebipõhine õpe – kogu kursuse õppeprotsess (sisu edastamine, info levitamine, suhtlemine, õppijate hindamine) toimub veebipõhiselt, auditoorseid kohtumisi ei ole (vt näide 1).
  • Osaliselt veebipõhine õpe – kursuse õppeprotsess toimub veebipõhiselt, kuid kursuse jooksul toimub ka auditoorseid seminare või praktikume, kuid mitte rohkem kui 25 % kogu õppetöö mahust (vt näide 2).
  • Auditoorne õpe veebipõhise toega – kursuse õppeprotsess toimub auditoorselt, regulaarselt toimuvad auditoorsed loengud, seminarid ja/või praktikumid, mis moodustavad üle 25 % kogu õppetöö mahust, kursuse veebipõhist õpikeskkonda kasutatakse näiteks õppe- ja juhendmaterjalide kättesaadavaks tegemiseks, kodutööde esitamiseks vm (vt näide 3).
  • Auditoorne õpe e-õppe vahendite toega – kursuse õppeprotsess toimub auditoorselt, õppetöö toetuseks kasutatakse üksikuid e-õppe vahendeid (vt näide 4).

Näide 1. Kogu kursuse õppeprotsess toimub veebipõhises õpikeskkonnas, kus on olemas kursuse info-, juhend- ja õppematerjalid: ainekava, loengukonspektid, tööjuhised ja ülesannete kirjeldused. Veebipõhises õpikeskkonnas toimub ka kogu kursusega seotud suhtlemine ning õppijate hindamine. Õppijad suhtlevad kaasõppijate ja õpetajaga foorumi, kursusesisese e-posti või jututoa vahendusel, samuti esitatakse veebipõhise keskkonna kaudu kodutöid ning saadakse esitatud tööde kohta tagasisidet.

Näide 2. Kursus algab auditoorse kohtumisega, kus õpetaja tutvustab kursusel osalejatele ennast, eelseisvat kursust ja kursuse veebipõhisest õpikeskkonda. Edasi järgneb veebipõhine õpe. Kursusega seotud kommunikatsioon, info edastamine, arutelud kursusega seotud teemadel ning kodutööde esitamine toimuvad kursuse veebipõhise õpikeskkonna vahendusel. Kursus lõpeb auditoorse kohtumisega, kus tehakse kokkuvõtteid kursusest ning antakse tagasisidet õppeprotsessi kohta.

Näide 3. Toimuvad iganädalased auditoorsed loengud ja seminarid. Kursuse veebipõhises keskkonnas on olemas õppematerjalid, tööjuhised, ülesannete kirjeldused, hindelised testid, foorumil toimuvad arutelud kursusega seotud teemadel ning kodutööde esitamine.

Näide 4. Kursus toimub auditoorselt. Õpetaja kasutab loengute näitlikustamiseks esitlusgraafikaga loodud esitlusi, mis projekteeritakse arvutiprojektiga auditooriumi ekraanile. Mõnes loengus kasutab õpetaja CD-sid, mängides neilt õppijatele ette audio- ja videonäiteid. Kursuse lõpus toimub arvutiklassis elektroonse testi sooritamine.