Pille Penjam

Distribuutorid ja nende tensorkorrutised

Käesoleva semestritöö peamine käsitlusobjekt on distribuutor -- teatud tingimustele vastav bifunktor, mida, nagu osutub, on võimalik vaadelda kui bipolügooni üldistust. Lugejale tutvustatakse distribuutoritega seotud põhimõistestikku, demonstreeritakse distribuutorite seost bipolügoonidega ning esitatakse konstruktsioon bipolügoonide tensorkorrutise mõiste laiendamiseks distribuutorite juhule.